Poland

Pierwsza taka kara. UOKiK bez litości dla znanego youtubera

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny na³o¿y³ 450 tys. z³ kary na youtubera Damiana ¯ukiewicza (INVESTPROVIDER) za namawianie do przyst¹pienia do systemów promocyjnych typu piramida.

UOKiK podaje w komunikacie, ¿e Damian ¯ukiewicz to youtuber czerpi¹cy zyski z promowania ró¿nych inwestycji. Na swojej stronie internetowej i na kanale Youtube publikowa³ materia³y i nagrania, w których namawia³ konsumentów do rejestrowania siê na portalu FutureNet, platformie Future AdPro i przystêpowania do sieci NetLeaders. W ten sposób promowa³ systemy typu piramida obiecuj¹ce zyski uzale¿nione g³ównie od wprowadzenia do systemu kolejnych osób.

- Systemy promocyjne typu piramida s¹ zakazane zarówno przez prawo polskie, jak i europejskie. Musimy je szybko i skutecznie eliminowaæ z rynku, bowiem na ich dzia³alnoœci swoje oszczêdnoœci trac¹ konsumenci – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

- Po przeprowadzeniu postêpowania podj¹³em decyzjê o ukaraniu naganiacza Damiana ¯ukiewicza kar¹ w wysokoœci blisko 450 tys. z³. Za ka¿d¹ ze stwierdzonych praktyk, odnosz¹cych siê do promowania w internecie nielegalnych inwestycji, wprowadzania konsumentów w b³¹d i mamienia ich wizj¹ wielkich zysków, na³o¿y³em na niego niemal maksymaln¹, ustawow¹ sankcjê finansow¹ - dodaje.

Na Damiana ¯ukiewicza Prezes UOKiK na³o¿y³ karê w wysokoœci 437 655 z³. Ponadto przedsiêbiorca musi poinformowaæ o swoich nieuczciwych praktykach oraz decyzji Prezesa UOKiK na stronie internetowej i na swoim kanale w portalu Youtube. W tym drugim miejscu oœwiadczenie ma mieæ nie tylko formê pisemn¹, ale tak¿e dŸwiêkow¹ i byæ opatrzone odpowiednimi hasztagami.

Tomasz Chróstny poinformowa³, i¿ UOKiK prowadzi kolejne dzia³ania wymierzone w organizatorów i promotorów systemów typu piramida.

Decyzja Prezesa UOKiK jest nieprawomocna. Przedsiêbiorca ma mo¿liwoœæ odwo³aæ siê od niej do s¹du.

Football news:

Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League
Leonardo Bonucci: We are waiting for Porto to come to play, not to defend
Conceicau about the game with Juve: For Porto, only a win is a good result