Poland

Pierwsza stolica zjednoczonych Włoch sprzedaje domy za 1 euro

Salemi, niewielki miasto na Sycylii znane miêdzy innymi z muzeum mafii oraz tego, ¿e uwa¿ane jest pierwsz¹ stolic¹ zjednoczonych W³och, postanowi³o te¿ walczyæ z depopulacj¹ i sprzedaje opuszczone domy za 1 euro.

Miasteczko Salemi znajduje siê w zachodniej czêœci Sycylii. W 1968 roku trzêsienie ziemi w dolinie Belice czêœciowo zniszczy³o miasto zmuszaj¹c do ucieczki oko³o 4 tysiêcy jego mieszkañców. Wed³ug oficjalnych danych 231 osób zginê³o pod gruzami domów a 100 tys., straci³o domy.

Od tamtego tragicznego wydarzenia miasteczko powoli siê wyludnia. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, ¿e lokalne w³adze postanowi³y œci¹gn¹æ do miasta nowych mieszkañców - najchêtniej m³odych i z dzieæmi. Opuszczone, zabytkowe domy bêd¹ wystawiane na sprzeda¿ za 1 euro. Czêœæ zostanie sprzedana na aukcji. Najstarsza, najbardziej malownicza czêœæ miasta jest datowana na pocz¹tek XVI wieku. Domy o grubych solidnych murach czêsto maj¹ wewnêtrzne ogrody i patia. W³adze miasta licz¹, ¿e one sprzedadz¹ siê najszybciej.

Czytaj tak¿e: Sycylijskie miasto Cammarata rozdaje domy. Mo¿esz mieæ jeden ca³kiem za darmo

Burmistrz Domenico Venuti powiedzia³ telewizji CNN, ¿e w³adze lokalne przeprowadzi³y remonty pustych domów w najstarszej czêœci miasta i teraz s¹ one gotowe do zamieszkania. Poprawiono kanalizacjê, sieæ energetyczna a tak¿e drogi i chodniki w tej czêœci miasta.

W 1860 roku Giuseppe Garibaldi w Salemi og³osi³ siê dyktatorem Królestwa Obojga Sycylii i wyg³osi³ pierwsze zasady, które maj¹ obowi¹zywaæ w zjednoczonych W³oszech. Tam te¿ urz¹dzi³ sobie tymczasow¹ siedzibê. Dlatego te¿ uwa¿a siê Salemi za pierwsz¹ stolice Niepodleg³ych W³och.

Salemi to jedna z wielu po³udniowych w³oskich miejscowoœci, która aktywnie walczy z depopulacj¹ sprzedaj¹c domy za 1 euro lub oferuj¹c zachêty finansowe i biznesowe dla nowych mieszkañców. Podobnie kusz¹ sycylijskie miasteczka Mussomeli i Bivona oraz Sambuca, a tak¿e Cinquefrondi w Kalabrii.

Football news:

Ney warmly recalls Maradona: at the age of 14, he brought the legend to an exhibition match, Diego himself offered to take a photo
Klopp responded to Neville's criticism about the words about 5 substitutions and the calendar: I'm not like him. I'm talking about all the players
The hardest task: help choose the best attacking midfielder in history
Mourinho, Lampard, Solskjaer and Moyes claim the title of best coach of November in the Premier League
Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League
Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director