Poland

Pierwsza rozmowa prezydenta Bidena z europejskim przywódcą

Joe Biden rozmawia³ telefonicznie z Borisem Johnsonem, premierem Wielkiej Brytanii. By³a to jego pierwsza rozmowa z europejskim przywódc¹ od czasu inauguracji jego prezydentury.

Biden rozmawia³ z Johnsonem na temat pandemii koronawirusa, zmianach klimatycznych, bezpieczeñstwie i handlu. Johnson napisa³ póŸniej na Twitterze, ¿e rozmowa z nowym prezydentem USA by³a „wspania³a”. „Nie mogê siê doczekaæ pog³êbienia wieloletniego sojuszu miêdzy naszymi dwoma krajami” - podkreœli³ w sobotê wieczorem.

Rzecznik Downing Street powiedzia³, ¿e Johnson z zadowoleniem przyj¹³ decyzjê Bidena o ponownym przyst¹pieniu USA do Porozumienia paryskiego, Œwiatowej Organizacji Zdrowia i platformy COVAX, która ma zapewniæ sprawiedliwy dostêp do szczepionek na Covid-19.

Obaj przywódcy omówili równie¿ korzyœci z potencjalnej umowy o wolnym handlu, a Johnson zobowi¹za³ siê do jak najszybszego rozwi¹zania problemów handlowych - powiedzia³ rzecznik. Premier Wielkiej Brytanii chwali³ te¿ pierwsza dzia³ania Bidena w walce ze zmianami klimatu.

Pierwsz¹ rozmowê po swojej inauguracji Biden odby³ w pi¹tek z premierem Kanady Justinem Trudeau. Uzgodnili, ¿e ju¿ w przysz³ym miesi¹cu dojdzie do spotkania, które ma „przyspieszyæ wa¿ne dzie³o odnowienia g³êbokiej i trwa³ej przyjaŸni miêdzy Kanad¹ a Stanami Zjednoczonymi” - jak poinformowa³o biuro Trudeau.

Biden rozmawia³ ju¿ tak¿e z Andrésem Manuelem Lópezem Obradorem, prezydentem Meksyku.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before