Poland

Pierwsza duża firma inwestuje w ethereum

Ethereum

Bloomberg

Meitu, chiñska spó³ka, która jest w³aœcicielem aplikacji do edycji zdjêæ, zainwestowa³a kilkadziesi¹t milionów dolarów w kryptowaluty. Na celownik wziê³a przede wszystkim ethereum.

Firma Meitu notowana jest na gie³dzie w Hongkongu, a jej kapitalizacja przekracza 1,4 mld USD. Spó³ka poinformowa³a, ¿e kupi³a ethereum wartoœci 22,1 mln USD i bitcoiny o wartoœci 17,9 mln USD. Dziêki temu Meitu do³¹czy³o do innych firm, takich jak Tesla, czy Square, które lokuj¹ nadwy¿ki finansowe w cyfrowe aktywa. Jednak chiñski producent aplikacji wydaje siê byæ pierwsz¹ du¿¹ firm¹, która kupi³a etherereum. Ta druga pod wzglêdem wartoœci rynkowej kryptowaluta mo¿e pochwaliæ siê wy¿sz¹ stop¹ zwrotu ni¿ bitcoin. Tylko w tym roku jej notowania wzros³y o 130 proc., a przez ostatni rok o 740 proc. W przypadku bitcoina jest to odpowiednio 70 proc. i 530 proc.

Jednak dokonane inwestycje s¹ dopiero pocz¹tkiem. W sumie firma chce kupiæ cyfrowe waluty za 100 mln USD.

„Rada uwa¿a, ¿e kryptowaluty maj¹ wystarczaj¹co du¿y potencja³ do wzrostu wartoœci, a alokacja czêœci kapita³u w kryptowaluty mo¿e równie¿ s³u¿yæ jako dywersyfikacja w celu ochrony wartoœci gotówki, która podlega presji deprecjacyjnej z powodu agresywnego wzrostu poda¿y pieni¹dza przez dzia³ania banków centralnych na ca³ym œwiecie” – stwierdzi³a spó³ka w œwiadczeniu. Firma doda³a, ¿e ma wizjê i determinacjê, by staæ siê czêœci¹ ewolucji technologicznej i tym samym przygotowuje siê do wejœcia w bran¿ê blockchain.

Inwestycja Meitu nie jest jednak du¿a bior¹c pod uwagê zakupy Tesli. Przypomnijmy, ¿e w lutym producent elektrycznych samochodów zainwestowa³ 1,5 mld USD w bitcoiny i zasygnalizowa³ zamiar przyjêcia kryptowaluty jako formy p³atnoœci. Informacja o inwestycji w cyfrow¹ walutê przez jedn¹ z najwiêkszych firm na œwiecie, spowodowa³a, ¿e bitcoin zdro¿a³ do rekordowego poziomu oko³o 57,5 tys. USD. Obecnie cena waha siê wokó³ 50 tys. USD.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored