Poland

Pieniądze od byłego małżonka trzeba opodatkować

PIT pieni¹dze

PIT pieni¹dze

AdobeStock

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomoœci nie jest zwolnione z PIT tak jak niektóre odszkodowania.

Czy wszystkie kwoty, które dostaliœmy w zesz³ym roku, nale¿y wykazaæ w podatkowym zeznaniu? O to czêsto pytaj¹ czytelnicy.

Spójrzmy na jedn¹ z przedstawionych redakcji spraw. Czytelniczka razem z mê¿em mieszka³a w domu, który jest jej w³asnoœci¹ (ma³¿onkowie maj¹ rozdzielnoœæ maj¹tkow¹). Wskutek konfliktu musia³a siê z niego wyprowadziæ. Rozwiod³a siê z mê¿em i kilka lat póŸniej wyst¹pi³a do s¹du z pozwem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z domu, w którym by³y ma³¿onek ca³y czas mieszka. S¹d stan¹³ po jej stronie. Czy otrzymane od mê¿a pieni¹dze trzeba opodatkowaæ, czy nie powinny byæ zwolnione z PIT jako odszkodowanie? – pyta czytelniczka.

– Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, w tym wypadku nieruchomoœci, pomimo ¿e czêsto nazywane jest odszkodowaniem, w rzeczywistoœci ma nieco inne znaczenie. Nie wi¹¿e siê z naprawieniem wyrz¹dzonej w³aœcicielowi szkody, lecz z oczekiwan¹ zap³at¹, któr¹ móg³by otrzymaæ w razie zawarcia umowy najmu – t³umaczy Natalia Szymocha, konsultantka podatkowa w ATA Finance. Przypomina, ¿e odszkodowania i zadoœæuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody s¹dowej s¹ faktycznie zwolnione z podatku (z pewnymi wyj¹tkami, szczegó³y znajdziemy w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.)

– Z opisu sprawy wynika jednak, ¿e kwota otrzymana przez czytelniczkê nie jest odszkodowaniem ani zadoœæuczynieniem. Stanowi zap³atê za korzystanie z nieruchomoœci. Powinna byæ zatem wykazana w zeznaniu rocznym i opodatkowana – podkreœla Natalia Szymocha.

Fiskus potwierdza to w interpretacjach. W sprawie dotycz¹cej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu podkreœli³, ¿e takie wynagrodzenie nie stanowi odszkodowania, lecz sposób regulowania stosunków miêdzy w³aœcicielem a nieuprawnionym posiadaczem. Wi¹¿e siê bowiem z posiadaniem samoistnym, a nie z wyrz¹dzeniem szkody w jakiejkolwiek postaci. Nie mo¿e wiêc korzystaæ ze zwolnienia z podatku.

Zdaniem fiskusa wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy stanowi przysporzenie maj¹tkowe maj¹ce konkretny wymiar finansowy. Zalicza siê je do przychodów z tzw. innych Ÿróde³. Wynagrodzenie dolicza siê do pozosta³ych przychodów w zeznaniu PIT-36 i po wyliczeniu dochodu nalicza podatek wed³ug skali (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0112-KDIL2-1.4011.21.2020.1.KF).

Inna czytelniczka zapyta³a o opodatkowanie kwoty stanowi¹cej zwrot kaucji, któr¹ dosta³a z towarzystwa budownictwa spo³ecznego. Kilkanaœcie lat temu wp³aci³a 4 tys. z³, teraz otrzyma³a, po rozliczeniu zaleg³oœci czynszowych, 1,9 tys. z³.

– Ta kwota nie jest opodatkowana, nie trzeba jej wykazywaæ w zeznaniu rocznym. Kaucja to œwiadczenie zwrotne, stanowi jedynie zabezpieczenie prawid³owego wykonania postanowieñ umowy najmu. Zwrot kaucji nie jest przysporzeniem maj¹tkowym – wyjaœnia Natalia Szymocha.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League