Poland

Pieniądze dla regionalnych instytucji rynku pracy

Fotorzepa / Jerzy Dudek

Ponad 23 mln z³ dotacji trafi do organizacji pozarz¹dowych, agencji zatrudnienia i innych instytucji statutowo dzia³aj¹cych na rzecz osób bezrobotnych. Wsparcie skierowane bêdzie do osób m³odych.

Wojewódzki Urz¹d Pracy z Zielonej Górze og³osi³ konkurs na organizacjê kompleksowych projektów, s³u¿¹cych aktywizacji m³odych osób pozostaj¹cych bez pracy. Œrodki na dofinansowanie projektów, a mowa o ponad 23 mln z³, pochodz¹ z bud¿etu pañstwa oraz dzia³ania 1.2 „Wsparcie osób m³odych na regionalnym rynku pracy" programu „Wiedza, edukacja, rozwój". O wsparcie maj¹ szansê ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe, agencje zatrudnienia oraz instytucje rynku pracy, które w tym celu przygotuj¹ odpowiednie projekty.

A te powinny koncentrowaæ siê na dzia³aniach s³u¿¹cych wsparciu konkretnych osób z zachowaniem indywidualnego podejœcia, rozpoznania potrzeb tych osób, wyboru przez nie œcie¿ki rozwoju, w tym rozszerzenia lub zdobycia nowych kwalifikacji, b¹dŸ formalnego potwierdzenia nabytych wczeœniej umiejêtnoœci.

Szkolenia i sta¿e

W praktyce oznacza to:

- identyfikacjê potrzeb osób m³odych oraz diagnozowanie mo¿liwoœci w zakresie doskonalenia za...

Football news:

Cavani's goal to Tottenham was cancelled out after VAR due to McTominay's go-ahead
Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun