Poland

Piecha: Ja się wcale tak bardzo nie cieszę z wyroku TK

Fotorzepa, Krzysztof Sk³odowski

Ja wcale siê a¿ tak mocno nie cieszê i nie triumfujê, ¿e akurat ta przes³anka eugeniczna zosta³a totalnie zniesiona - powiedzia³ w TVN24 pose³ PiS Boles³aw Piecha, komentuj¹c wyrok TK.

w programie "Sprawdzam" polityk PiS przyzna³, ¿e s¹ takie przypadki, gdy p³ód uszkodzony jest z powodów genetycznych i jego wady spowoduj¹, ¿e na pewno obumrze. W takich sytuacjach, uwa¿a Piecha, "nie wolno zmuszaæ kobiety do heroizmu".

- Ja wcale siê a¿ tak mocno nie cieszê i nie triumfujê, ¿e akurat ta przes³anka eugeniczna zosta³a totalnie zniesiona - stwierdzi³.

Pose³ jest zdania, ¿e przes³anka embriopatologiczna, któr¹ TK uzna³ wczoraj za niezgodn¹ z konstytucj¹, powinna zostaæ przedefiniowana.

- To jest jasne jak s³oñce. Jest wiele takich ci¹¿, gdzie rodz¹ siê dzieci bezmózgowe, z bardzo powa¿nymi powik³aniami, jak chocia¿by z brakiem nerek, gdzie absolutnie s¹ to wady letalne - mówi³ Piecha.

Zapowiedzia³, ¿e ju¿ w przysz³ym tygodniu "chcemy siê spotkaæ" ze specjalistami, by sprecyzowaæ, co tak¹ wad¹ letaln¹ jest, a co za ni¹ uznane byæ nie mo¿e. Doda³, ¿e te s³owa mo¿na uznaæ za deklaracjê, ¿e "bêdzie d¹¿y³ ze wszystkich si³", aby taki zespó³ powsta³, a jego ustalenia spowodowa³y, ¿e kobiety nie bêd¹ zmuszane do heroizmu.

Decyzja Trybuna³u Konstytucyjnego, która przerwa³a trwaj¹cy od prawie 30 lat tzw. kompromis aborcyjny,  wywo³a³a falê krytyki i oburzenia, równie¿ za granic¹.

Protesty zaczê³y siê ju¿ wczoraj wieczorem przed domem Jaros³awa Kaczyñskiego, dziœ rozla³y siê na ca³¹ Polskê. Demonstracje odby³y siê w ponad 60 miastach, w niektórych, tak jak w Warszawie, trwaj¹ do tej pory.

Football news:

Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism
Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years
Davis is named the best player in Canada in 2020