Poland

Pięć miliardów orgazmów

Odkrycia medyczne stulecia

Viagra zrewolucjonizowa³a ¿ycie seksualne ludzi na ca³ym œwiecie. To najczêœciej zalecany produkt w przypadku problemów z erekcj¹

shutterstock

Tabletkê, która znalaz³a zastosowanie w leczeniu erekcji, odkryto przypadkiem. Pierwotnie mia³a byæ stosowana w leczeniu nadciœnienia. Obecnie naukowcy sprawdzaj¹, czy mo¿na j¹ zastosowaæ w leczeniu insulinoopornoœci i cukrzycy.

Niebieska tabletka, która wœród mê¿czyzn zrobi³a swego czasu prawdziw¹ furorê, mia³a byæ w za³o¿eniu lekiem na nadciœnienie. To, ¿e powoduje u mê¿czyzn wyraŸny i d³ugotrwa³y wzwód, odkryto zupe³nie przypadkiem podczas pierwszych badañ klinicznych.

Badania te przeprowadzono w Morriston Hospital w walijskim Swansea. I ju¿ w trakcie ich pierwszej fazy ustalono, ¿e ten zwi¹zek chemiczny ma raczej niewielki wp³yw na regulowanie ciœnienia krwi czy chorobê niedokrwienn¹ serca. Zespó³ naukowców, który doszed³ do tych wniosków, pracowa³ wtedy pod kierunkiem Iana Osterloha. „By³em tak samo zaskoczony jak wszyscy, kiedy moje badania nad potencjalnym leczeniem chorób serca ujawni³y efekt uboczny, który zapocz¹tkowa³ rewolucjê w dziedzinie zdrowia seksualnego" – pisa³ jeszcze w kwietniu 2015 r. Osterloh w artykule „How I discovered Viagra" w magazynie naukowym „Cosmos".

Od góry do do³u

Zwi¹zek, który zrewolucjonizowa³ ¿ycie seksualne, swoje istnienie zawdziêcza tej samej firmie, która dziœ jest jednym z liderów wyœcigu do szczepionki na Covid-19. Po raz pierwszy – w 1989 r. – tê substancjê zsyntetyzowa³a grupa chemików farmaceutycznych pracuj¹cych w oœrodku badawczym Sandwich nale¿¹cym do korporacji farmaceutycznej Pfizer. Kilka lat póŸniej swoje badania rozpocz¹³ Osterloh, choæ to nie on powszechnie uwa¿any jest za ojca viagry. Na tytu³ ten zas³uguje raczej Nicholas Terret, brytyjski doktor chemii. To w³aœnie Terret jako pierwszy w 1991 r. opatentowa³ ten zwi¹zek chemiczny, tyle ¿e jako lek na serce.

Pfizer, który swoje badania prowadzi³ mniej wiêcej w tym samym czasie, doszed³ jednak do wniosku, ¿e wp³yw tego specyfiku na uk³ad krwionoœny jest zbyt ma³y, by inwestowaæ w dalsze badania. Dlatego skupiono siê na zastosowaniu wynalazku w leczeniu zaburzeñ erekcji. Tu wyniki by³y spektakularne. Ochotnicy bior¹cy udzia³ w badaniach klinicznych Iana Osterloha zmiany w swoim organizmie zauwa¿yli bardzo szybko – wiêksz¹ zdolnoœæ do erekcji zg³aszali naukowcowi ju¿ kilka dni po przyjêciu pierwszej dawki leku. Nied³ugo potem ustalono, ¿e okreœlona iloœæ leku mo¿e wywo³ywaæ erekcjê po up³ywie 30–60 minut od jego za¿ycia.

Kolejne badania i testy tylko utwierdza³y naukowców w przekonaniu, ¿e przypadkiem znaleŸli niemal¿e doskona³y lek na problemy ze wzwodem. Formalnoœci trwa³y w tym przypadku krótko. Po tym, jak w 1996 r. Pfizer opatentowa³ cytrynian sildenafilu w USA, ju¿ w 1998 r. viagra zosta³a zatwierdzona przez FDA – Agencjê ¯ywnoœci i Leków i w tym samym roku trafi³a do sprzeda¿y.

S³ynna niebieska pigu³ka sta³a siê tym samym pierwszym doustnym lekiem zatwierdzonym w Stanach Zjednoczonych do leczenia zaburzeñ erekcji. Eksperci szacowali wtedy, ¿e w nadchodz¹cych tygodniach tylko na terenie USA wystawionych zostanie 40 tys. recept na viagrê.

Nie tylko potencja

Trzeba jednak przyznaæ, ¿e viagra od samego pocz¹tku mia³a niez³¹ promocjê. Jeszcze w 1998 r. podczas wystêpu w emitowanym przez CNN programie „Larry King Live" by³y kandydat na prezydenta USA Bob Dole przyzna³, ¿e uczestniczy³ w eksperymentalnych próbach leku na potencjê, który okreœli³ wtedy mianem „œwietnego".

W czerwcu 1998 r. „Newsweek" nazywa viagrê „najgorêtszym nowym lekiem w historii". Viagra by³a wówczas legalna tylko w USA, Brazylii, Maroku i Meksyku, ale zdaniem dziennikarzy sprzeda¿ leku kwit³a tak¿e w innych krajach – na czarnym rynku. Pó³ roku póŸniej wspomniany Bob Dole zostaje ambasadorem telewizyjnej kampanii reklamowej maj¹cej oficjalnie na celu podniesienie œwiadomoœci na temat mêskiej impotencji.

A to dopiero pocz¹tek. O viagrze mówi³o siê, ¿e CIA u¿ywa jej do zdobywania przyjació³ w Afganistanie. Lek pojawi³ siê jako jeden z w¹tków w hitowym serialu „Seks w wielkim mieœcie", w 2000 r. viagra stanowi³a 92 proc. leków przepisanych na zaburzenia erekcji, w 2010 r. do przyjmowania niebieskiej pigu³ki przyzna³ siê sam Michael Douglas, który nastêpnie – z tej w³aœnie przyczyny – trafi³ na pierwsze strony wielu œwiatowych tabloidów.

Nie ma siê co dziwiæ, ¿e w lutym 2015 r. magazyn „Ozy" oszacowa³, ¿e viagrze zawdziêczamy oko³o 5 miliardów orgazmów. Choæ orgazmy, jak siê okazuje, mog¹ nie byæ jedyn¹ zas³ug¹ niebieskiej pigu³ki. Równie¿ w 2015 r. dr Nancy Brown z Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu Vanderbilt poinformowa³a, ¿e dzia³anie substancji czynnej viagry mo¿e przyczyniæ siê do zahamowania insulinoopornoœci i rozwoju cukrzycy typu 2. Prace badawcze wci¹¿ trwaj¹.

Football news:

Mourinho on Rashford's words: Go to Opta and draw your own conclusions. Liverpool - Manchester United-and so quite a loud match
Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm