Poland

Piąty tydzień rozjeżdżania się cen w biurach podróży

TURYSTYKA Biura podró¿y

Fot. Aleksander Kramarz

W ostatnim tygodniu wyjazdy z biurami podró¿y na lato 2021 roku tania³y – licz¹c rok do roku – ju¿ pi¹ty raz z rzêdu. Tym razem œrednio o 48 z³otych – podaje Instytut Badañ Rynku Turystycznego Traveldata.

Jak pisze w swoim raporcie z badania cen Traveldata, w ostatnim tygodniu œrednia cena wycieczki z wylotem miêdzy 2 i 8 sierpnia 2021 roku wzros³a w biurach podró¿y o 19 z³otych. W poprzednich tygodniach cena spada³a o 1, 7, 31 i wzros³a o 12 z³otych.

Najmocniej ceny wakacji spad³y na Krecie, o 77 z³otych, na pó³wyspie Chalcydyckim, o 29 z³otych, i na Majorce – o 10 z³otych.

Najwiêksze zwy¿ki cen Traveldata zanotowa³a w wypadku podró¿y na Maltê, o 329 z³otych, na Teneryfê, o 57 z³otych, i na Lanzarote – o 45 z³otych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia zamieszczony ni¿ej wykres.

W minionym tygodniu przewa¿a³y wzrosty – zauwa¿aj¹ autorzy raportu. Jedynym kierunkiem, którego ceny spad³y by³a Grecja, ale obni¿ka nie by³a wielka, gdy¿ wynios³a 6 z³otych. Ceny letniego wypoczynku w pozosta³ych krajach i regionach wzros³y – w najwiêkszym stopniu w Bu³garii – o 42 z³ote. Mniej natomiast podro¿a³y Egipt, o 32 z³ote, Wyspy Kanaryjskie, o 28 z³otych, i w Turcja – o 13 z³otych.

Kanary w dó³, Grecja w górê

Traveldata porówna³a te¿ ceny z ostatniego tygodnia z cenami z tego samego okresu rok wczeœniej. Tak przeprowadzone badanie pokaza³o, ¿e œrednia cena przysz³orocznych wakacji (pierwszy tydzieñ sierpnia 2021 roku) by³a mniejsza o 48 z³otych od tegorocznych. Cztery wczeœniejsze tygodnie te¿ pokazywa³y tê tendencjê: 23, 22, 54 i 66 z³otych spadku, liczonego rok do roku.

Najwiêksze roczne zwy¿ki cen wycieczek odnotowano w wypadku wyjazdów na Teneryfê, o 294 z³ote, na Lanzarote, o 228 z³otych, i do Szarm el-Szejk – o 209 z³otych.

Najwiêksze roczne obni¿ki objê³y podró¿e na pó³wysep Chalcydycki, o 309 z³otych, na Korfu, o 183 z³ote, i do Bu³garii – o 110 z³otych.

Jak co tydzieñ Traveldata oblicza, o ile mniejsze ni¿ rok temu koszty mogliby ponieœæ organizatorzy wyjazdów. Tym razem szacuje tê zmianê na mieszcz¹c¹ siê w przedziale od minus 65 do minus 75 z³otych.

Tê oszczêdnoœæ zawdziêczaliby ni¿szym kosztom paliwa lotniczego – jego cena by³a w ostatnim tygodniu o 30,4 procent mniejsza ni¿ przed rokiem. Tej ró¿nicy nie zniwelowa³ s³abszy ni¿ przed rokiem kurs z³otego wobec dolara i euro – o 2,1 procent.

Najwiêkszy roczny wzrost œrednich cen wycieczek nast¹pi³ w wypadku Bu³garii – 110 z³otych, To oznacza, ¿e by³ wiêkszy ni¿ kilkukrotnego lidera, czyli Grecji. Ceny tego kraju w ujêciu rocznym podnios³y siê o 70 z³otych. Niewiele, bo o 14 z³otych wzros³y natomiast, licz¹c rok do roku, ceny wyjazdów do Turcji.

Pozosta³e kierunki potania³y – najwiêcej Wyspy Kanaryjskie, o 216 z³otych, i Egipt – o 153 z³ote.

W wypadku mniej uczêszczanych kierunków zwy¿ki w ujêciu rocznym odnotowano w ofertach wakacji w Portugalii, w Tunezji, na Cyprze i w Albanii – o 66, 41, 31 i 22 z³ote.

Pozosta³e kierunki potania³y – Malta o 23 z³ote, Maroko o 109, a Majorka o 141 z³otych.

60 razy TUI

W rocznych porównaniach œrednich cen wycieczek w szczycie sezonu „lato 2021” najbardziej spad³y ceny w ETI, Rainbow i Coralu Travel, kolejno: o 290, 230 i 215 z³otych. Mniejsze przeceny widaæ by³o w Best Reisen, TUI Poland i Exim Tours – o 120, 70 i 55 z³otych. W pozosta³ych biurach podró¿y ceny by³y wy¿sze ni¿ przed rokiem od 50 (Sun & Fun) do ponad 300 z³otych – opisuje Traveldata.

W liczbie najni¿szych cen na lato, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego, w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalaz³ siê TUI Poland (60 takich ofert). Za nim uplasowa³ siê Rainbow (27).

Najwiêcej najtañszych wakacyjnych wyjazdów do Egiptu Traveldata znalaz³a w ofercie biura TUI Poland (7) i Sun & Fun (4), do Grecji w TUI Poland (10), Coralu Travel (9) i Rainbow (6), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (11), Rainbow (6) i Itace (4), do Turcji w Coralu Travel (8) i TUI Poland (4), do Tunezji w TUI Poland (6), a do Bu³garii w TUI Poland i Coral Travel (po 3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocni³o swoj¹ pozycjê w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji, Rainbow w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji, a Coral Travel w Grecji, Turcji i Bu³garii – podsumowuj¹ autorzy.

Na zakoñczenie czêœci raportu poœwiêconej biurom podró¿y Traveldata przedstawia tabelê biur podró¿y, które w ostatnim tygodniu oferowa³y imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

Sk³ad czo³owej pi¹tki pozosta³ taki sam, jak dwa tygodnie wczeœniej. Jedyn¹ zmian¹ jest wymiana na pozycjach trzeciej i czwartej miêdzy Rainbowem i Eximem Tours. To pierwsze biuro awansowa³o, gdy¿ pozostawi³o ceny praktycznie na tym samym poziomie, a drugie zdecydowa³o siê na podwy¿kê – wskazuje Traveldata.

Bilety w tanich liniach lotniczych prawie bez zmian

Eksperci z Traveldaty zbadali te¿ ceny biletów w tanich liniach lotniczych na rejsy do miejsc tradycyjnie turystycznych, na lato 2021.

Jak pisz¹, mo¿na na razie ogólnie stwierdziæ, ¿e ceny przelotów miêdzy 2 i 8 sierpnia 2021 roku wobec cen z sprzed roku zmieni³y siê tylko w niewielkim stopniu, a zni¿ki na kierunkach niekanaryjskich s¹ porównywalne z wp³ywem spadku cen paliwa ograniczonym poprzez wczeœniejsze zabezpieczenia kursu dolara.

Stosunkowo niedu¿e s¹ tak¿e w porównaniu z sezonem zimowym ciêcia w oferowaniu i w siatce po³¹czeñ.

„Mo¿e to oznaczaæ, ¿e na razie tanie linie licz¹ siê z znacz¹cym powrotem popytu na przeloty lotnicze na kierunkach turystycznych w okresie pe³ni sezonu lato 2021, zw³aszcza w kontekœcie informacji o coraz bardziej zaawansowanych testach szczepionek maj¹cych powstrzymaæ rozprzestrzenianie siê wirusa COVID-19”.

ród³o: Traveldata

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years