Poland

Piast wygrywa w Warszawie i wyrzuca Legię z Pucharu Polski

Piast Gliwice wygra³ 2:1 z Legi¹ Warszawa w œrodowym meczu 1/4 fina³u Pucharu Polski. Stawkê pó³finalistów uzupe³ni³a broni¹ca trofeum Cracovia.

Piast ju¿ w 8. minucie meczu na £azienkowskiej obj¹³ prowadzenie, po trafieniu Jakuba Œwierczoka. Najbli¿ej wyrównania w pierwszej po³owie by³ Mateusz Wieteska, który w 29. minucie, po rzucie wolnym, trafi³ w s³upek. Gospodarze doprowadzili remisu dopiero po ponad godzinie gry, po strzale g³ow¹ niedawno wprowadzonego na boisko Rafaela Lopesa. Z remisu zespó³ Czes³awa Michniewicza cieszy³ siê bardzo krótko. W 78. minucie fatalne podanie pozyskanego dwa tygodnie temu przez Legiê Artema Szabanowa przechwyci³ Tiago Alves, przebieg³ z pi³k¹ pó³ boiska, min¹³ wychodz¹cego Cezarego Misztê i pos³a³ pi³kê do pustej bramki. Za drugim razem Legia nie da³a ju¿ rady odrobiæ straty.

Jak podkreœlaj¹ statystycy, by³ to ju¿ szósty z rzêdu mecz tych dru¿yn, którego Legia nie potrafi³a wygraæ.

We wczeœniejszym œrodowym meczu broni¹ca Pucharu Polski Cracovia pewnie, 3:0, pokona³a na wyjeŸdzie drugoligow¹ Chojniczankê Chojnice.

Stawkê pó³finalistów uzupe³niaj¹ Arka Gdynia i Raków Czêstochowa. Dru¿yny te awans zapewni³y sobie we wtorek, pokonuj¹c odpowiednio Puszczê Niepo³omice i Lecha Poznañ. Wszystkie mecze æwieræfina³owe zakoñczy³y siê wygranymi zespo³ów przyjezdnych.

Pó³fina³y Pucharu Polski zaplanowano na 7 kwietnia, a fina³ 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

Puchar Polski - 1/4 fina³u

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless