Poland

PGNiG przeszacował majątek wydobywczy

Bloomberg

Mimo dokonanych odpisów koncern ubieg³y rok mo¿e zaliczyæ do udanych, zw³aszcza w kontekœcie wygranego spodu z Gazpromem i inwestycji w Norwegii.

Ubieg³oroczny zysk operacyjny grupy PGNiG zostanie pomniejszony o ok. 0,65 mld z³ z powodu dokonanych odpisów aktualizuj¹cych wartoœæ maj¹tku trwa³ego. W wyniku przeprowadzonych testów okaza³o siê, ¿e najwiêksze przeszacowania trzeba dokonaæ w biznesie poszukiwañ i wydobycia ropy i gazu, bo na kwotê 0,56 mld z³. Obejmuje ona m.in. koszty wykonania odwiertów i badañ sejsmicznych, które nie przyczyni³y siê do odkrycia z³ó¿ lub uruchomienia ich eksplantacji.

Przeszacowania nie bêd¹ jednak mia³y decyduj¹cego wp³ywu na ubieg³oroczne zyski PGNiG. Z ostatnich danych wynika, ¿e czysty zarobek grupy po trzech kwarta³ach przekracza³ 6 mld z³ i by³ cztery i pó³ raza wiêkszy ni¿ w tym samym czasie 2019 r. Tak du¿a zwy¿ka by³a przede wszystkim konsekwencj¹ wygrania postêpowania arbitra¿owego z Gazpromem w sprawie zawy¿onych cen gazu importowanego z Rosji do Polski na podstawie kontraktu jamalskiego. Spó³ka z tytu³u nadp³aty za jego dostawy realizowane w latach 2014–2020 otrzyma³a ponad 6 mld z³ zwrotu.

Niezale¿nie od tego PGNiG ubieg³y rok równie¿ w biznesie wydobycia mo¿e zaliczyæ do udanych. Chodzi zw³aszcza o systematycznie zwiêkszany w Norwegii stan posiadanych koncesji, z³ó¿ i innych aktywów w tamtejszej bran¿y ropy i gazu. Koncern szczególnie zainteresowany jest pozyskaniem jak najwiêkszych iloœci b³êkitnego paliwa, które zamierza transportowaæ do Polski powstaj¹cym ruroci¹giem Baltic Pipe.

Niedawno spó³ka informowa³a o nabyciu udzia³ów w dwóch z³o¿ach gazu na Morzu Pó³nocnym. Dziêki nim w tym roku chce zwiêkszyæ wydobycie w Norwegii do 0,9 mld m szeœc. Co równie wa¿ne, w obecnej rundzie koncesyjnej PGNiG otrzyma³o udzia³y w czterech projektach poszukiwawczych. Tym samym zwiêkszy³o liczbê koncesji na szelfie do 36. Dziœ grupa wydobywa gaz i ropê z dziewiêciu z³ó¿: Skarv, Morvin, Vale, Vilje, Gina Krog, Skogul, Arfugl, Kvitebjorn i Valemon. Z kolei prace inwestycyjne i anali-tyczne prowadzone s¹ na z³o¿ach: Duva, Tommeliten Alpha, King Lear, Arfugl Outer i Shrek. Dodatkowo PGNiG w 2020 r. zawar³ umowê na zakup gazu, m.in. z duñsk¹ firm¹ Orsted Salg & Service. Bêdzie ona obowi¹zywa³a w latach 2023–2028.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto