Poland

PGE wymienia węgiel na gaz

W Elektrowni Rybnik instalacja zasilana b³êkitnym paliwem, a potencjalnie te¿ wodorem, zast¹pi stare „wêglówki".

Polska Grupa Energetyczna zapowiedzia³a inwestycjê w blok gazowy o mocy 800 MW w Elektrowni Rybnik. Obecna moc tej najwiêkszej elektrowni na Górnym Œl¹sku siêga dziœ 1800 MW zainstalowanych w oœmiu blokach wêglowych, pochodz¹cych z lat 70. ubieg³ego wieku. Bêd¹ one systematycznie wycofywane z eksploatacji – w 2021 r. PGE wy³¹czy dwie najstarsze jednostki.

Stare bloki w Rybniku zast¹pi nowa si³ownia, dla której podstawowym paliwem bêdzie gaz ziemny z potencjaln¹ mo¿liwoœci¹ wspó³spalania wodoru. PGE zapowiada, ¿e projektowany blok weŸmie udzia³ w aukcjach rynku mocy w IV kwartale 2022 r., z pierwszym terminem dostaw przewidywanym na rok 2027.

– Realizacja projektu istotnie przyczyni siê do wype³nienia celów klimatycznych Unii Europejskiej. Jednostka bêdzie elastycznym Ÿród³em, umo¿liwiaj¹cym bilansowanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych – podkreœla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

To kolejny gazowy projekt PGE. W Elektrowni Dolna Odra koncern za 3,7 mld z³ netto postawi dwa niskoemisyjne bloki opalane tym surowcem o ³¹cznej mocy 1340 MW. Spó³ka przekaza³a ju¿ teren budowy wykonawcy inwestycji. Z koñcem 2020 r. w tej elektrowni wy³¹czone zosta³y dwa bloki wêglowe o ³¹cznej mocy 454 MW. Obecnie w eksploatacji pozostaj¹ tam cztery jednostki o ³¹cznej mocy 908 MW. Budowane w³aœnie dwa bloki zasilane b³êkitnym paliwem zgodnie z planem maj¹ rozpocz¹æ produkcjê energii w IV kwartale 2023 r.

Ponadto PGE Energia Ciep³a planuje du¿e inwestycje w swoich ciep³owniach. Do 2030 r. chce wybudowaæ

1 GW Ÿróde³ kogeneracyjnych gazowych, produkuj¹cych pr¹d i ciep³o.

Jednoczeœnie koncern nie rezygnuje ze spalania wêgla. W Elektrowni Turów PGE koñczy w³aœnie budowê bloku opalanego wêglem brunatnym o mocy 496 MW. Jednostka zosta³a ju¿ zsynchronizowana z krajow¹ sieci¹ energetyczn¹. Blok, zgodnie z planem, ma dzia³aæ do 2044 r., czyli do wyczerpania lokalnych z³ó¿ wêgla.

Football news:

Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support