Poland

Pesa zdobyła mega kontrakt. Wygrała ze Skodą

materia³y prasowe

Bydgoski producent dostarczy regionalne poci¹gi Kolejom Czeskim.

Pesa podpisa³a 26 lutego wart¹ 514 mln z³ umowê na dostawê 33 spalinowych zestawów trakcyjnych RegioShark (Link) nowej generacji dla Kolei Czeskich (CD). Wszystkie s¹ dwuwagonowe i bêd¹ wyposa¿one w system kontroli jazdy poci¹gu ETCS i osi¹gaj¹ prêdkoœæ 120 km/h.

Pojazdy napêdzane s¹ silnikami wysokoprê¿nymi MTU spe³niaj¹cymi najnowsz¹ normê czystoœci spalin Stage V. – Od 2023 roku bêd¹ one stopniowo wprowadzane do eksploatacji w regionach œrodkowoczeskim, pardubickim, po³udniowoczeskim, wysoczyñskim i w Pradze – wymienia prezes CD Ivan Bednarik.

Opcjonalnie, przy zainteresowaniu innych regionów, zamówienie mo¿e obj¹æ 160 poci¹gów wartoœci 2,5 mld z³. O kontrakt ubiega³y siê m.in. hiszpañski CAF oraz czeska Skoda.

Koleje Czeskie (pierwszy klient modelu Link) ju¿ od 2014 roku u¿ytkuj¹ 31 pojazdów Regio Shark mieszcz¹cych 115 pasa¿erów na miejscach siedz¹cych. Nowe pojazdy maj¹ tak¹ sam¹ liczbê miejsc. Pesy obs³uguj¹ regiony Usti, Liberec, Karlowe Vary, Pilzno, Pardubice i Zlin.

Link, jako pierwszy w Europie spalinowy zestaw trakcyjny w spe³ni³ (i to ze znacznym zapasem) normy bezpieczeñstwa w czterech scenariuszach zderzeniowych, przewiduj¹cych m.in. ochronê za³ogi przy zderzeniu poci¹gów. O skutecznoœci zabezpieczeñ przekona³y siê w lipcu 2020 roku CD, gdy zderzy³y siê dwa poci¹gi, w tym pojazd Pesy. W katastrofie zginê³y 2 osoby, ale wypadek prze¿y³ maszynista RegioShark.

To drugie tak du¿e zagraniczne zamówienie Pesy. Pierwsze podpisa³a 19 wrzeœnia 2012 roku z DB Regio, w którym ³¹cznie do 30 wrzeœnia 2020 roku przekaza³a u¿ytkownikowi 72 pojazdy tylu Link (23 pojazdy BR632 w wersji dwucz³onowej i 49 pojazdów BR633 w wersji trójcz³onowej).

Czeskim odbiorc¹ poci¹gów jest tak¿e prywatny przewoŸnik RegioJet. Do 15 grudnia 2021 roku Pesa ma dostarczyæ siedem dwuwagonowych elektrycznych zestawów trakcyjnych Elf wartoœci 84 mln z³. S¹ to pierwsze poci¹gi Pesy mog¹ce czerpaæ pr¹d z sieci pr¹du sta³ego o napiêciu 3 kV lub pr¹du zmiennego o napiêciu 25 kV. Poci¹gi bêd¹ obs³ugiwaæ Kraj Usti, który zmieni zasilanie z pr¹du sta³ego na zmienny.

Pesa uzyska³a do tej pory 23 homologacje zagraniczne i dostarczy³a zagranicznym klientom 253 poci¹gi oraz 172 tramwaje. Pojazdy Pesa wykorzystuj¹ przewoŸnicy kolejowi w Niemczech, W³oszech, Czechach, na Litwie, Bia³orusi i Ukrainie, a tramwajami podró¿uj¹ mieszkañcy Moskwy, Kijowa, Sofii, rumuñskiego Cluj, wêgierskiego Szeged i Kaliningradu. W tej chwili spó³ka, poza umow¹ z CD, produkuje elektryczne zespo³y trakcyjne dla czeskiego RegioJet i tramwaje dla Jassy w Rumunii.

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup