Poland

Peru: Uczestniczka testów szczepionki zmarła po zakażeniu

Szczepionka Sinopharm

AFP

Uczestniczka testów szczepionki chiñskiego koncernu Sinopharm w Peru zmar³a w wyniku zapalenia p³uc, które rozwinê³o siê po zaka¿eniu koronawirusem SARS-CoV-2 - poinformowa³ Uniwersytet im. Cayetano Heredii, który prowadzi testy. Zmar³a kobieta by³a w grupie kontrolnej, która nie otrzyma³a szczepionki lecz placebo - podkreœla uczelnia.

"Jest wa¿ne, by zastrzec, ¿e œmieræ uczestniczki testów nie jest zwi¹zana ze szczepionk¹, poniewa¿ otrzyma³a ona placebo" - podkreœla uczelnia w komunikacie.

German Malaga z Uniwersytetu im. Cayetano Heredii poinformowa³ agencjê Reutersa, ¿e zmar³a uczestniczka testów cierpia³a na cukrzycê.

Jak dot¹d, w ramach trzeciej fazy testów klinicznych szczepionki Sinopharm w Peru, dwie dawki szczepionki lub placebo otrzyma³o 12 tys. ochotników.

Malaga podkreœli³, ¿e uczelnia apeluje do uczestników testów, aby ci zachowywali ostro¿noœæ, poniewa¿ ¿aden z nich nie wie, czy otrzyma³ szczepionkê, czy placebo.

- COVID to choroba, która mo¿e skoñczyæ siê œmierci¹ - zaznaczy³.

Uczelnia w komunikacie podkreœli³a, ¿e zmar³a uczestniczka testów "otrzyma³a wszelk¹ mo¿liw¹ pomoc w walce z chorob¹ i jej powik³aniami". "Walczy³a o ¿ycie" przez ponad tydzieñ - czytamy.

W grudniu testy szczepionki Sinopharm w Peru zosta³y tymczasowo zawieszone po pojawieniu siê przypadku "powa¿nej reakcji niepo¿¹danej" u jednego z uczestników testów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7