Poland

Pence: Dystrybucja szczepionki już w połowie grudnia

AFP

Wiceprezydent Mike Pence poinformowa³ gubernatorów stanów, ¿e dystrybucja szczepionki na koronawirusa mo¿e siê rozpocz¹æ ju¿ po 14 grudnia. Zasygnalizowa³ tym samym, ¿e amerykañskie organy regulacyjne szybko zatwierdza awaryjne stosowanie szczepionek w USA.

- Jesteœmy przekonani, ¿e proces dystrybucji szczepionek mo¿e rozpocz¹æ siê 14 grudnia - oœwiadczy³ Pence, odpowiadaj¹c na pismo gubernatora stanu Waszyngton, w którym Jay Inslee domaga³ siêe podania prawdopodobnego terminu rozpowszechniania leku.

- Naród amerykañski zas³uguje na to, by wiedzieæ, ¿e kawaleria jest w drodze - stwierdzi³ Pence.

Wiceprezydent poinformowa³ gubernatorów, ¿e w procesie dystrybucji to oni bêd¹ "ostatecznymi arbitrami" i bêd¹ mieæ ostatnie s³owo w kwestii dystrybucji szczepionek w swoich stanach.

W poniedzia³ek do koncernu Pfizer Inc. do³¹czy³a Moderna - obie firmy z³o¿y³y w FDA, Amerykañskiej Agencji ¯ywnoœci i Leków, wniosek o zezwolenie na awaryjne u¿ycie swojej szczepionki.

Zgodnie ze wstêpnymi wynikami badañ klinicznych obie szczepionki s¹ skuteczne w ponad 90 proc., choæ w obydwu przypadkach konieczne jest podanie dwóch dawek.

Football news:

De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament