Poland

Pełnomocnik Obajtka żąda wycofania materiałów "Wyborczej"

Usuniêcia opublikowanych w "Gazecie Wyborczej" artyku³ów, przeprosin i wp³aty 200 tys. na Stowarzyszenie Zespó³ Tourette'a ¿¹da pe³nomocnik prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka Maciej Zaborowski.

Zaborowski podkreœla³, ¿e w publikacjach naruszono jedno z podstawowych praw konstytucyjnych - domniemania niewinnoœci, zaœ sposób, w jaki zrobi³a to "Gazeta Wyborcza" i metody, jakimi siê pos³u¿y³a, "nie ma nic wspólnego z rzetelnoœci¹ dziennikarsk¹".

Zgodnie z wczorajszymi doniesieniami mediów, w piœmie przeds¹dowym w  imieniu swojego klienta Zaborowski za¿¹da³ wycofania opublikowanych przez "Gazetê Wyborcz¹" materia³ów, opublikowania szeregu przeprosin" i wp³aty 200 tys. z³ na cel charytatywny - na konto Stowarzyszenia Syndrom Tourette'a.

W piœmie wyznaczono termin, do którego wymienione warunki powinny zostaæ spe³nione. Jeœli tak siê nie stanie, pe³nomocnik Obajtka zapowiedzia³ dalsze kroki prawne.

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League