Poland

Pełna mobilizacja służb na warszawski protest

- Maj¹ zabezpieczyæ protesty tak, ¿eby nie dosz³o do powa¿niejszych naruszeñ prawa, ale ju¿ konkretne dzia³ania s¹ zale¿ne od rozwoju sytuacji. S¹ gromadzone maksymalnie du¿e si³y, ¿eby nad wszystkim zapanowaæ - s³yszymy od jednego z oficerów policji.

Jeden z komendantów wojewódzkich policji zapewnia: - Mamy wytyczne by wszystko odbywa³o siê pokojowo, ale te¿ mamy byæ przygotowani na rozkaz z góry - a wiêc na wszystko.

Jak ma wygl¹daæ zabezpieczenie i rozmieszczenie policyjnych si³?

- Na pewno obstawione bêd¹ kluczowe miejsca w których mog¹ pojawiæ siê demonstruj¹cy, czyli chocia¿by takie jak budynki Kancelarii Premiera, Sejmu, Pa³ac Prezydencki. Sposób dzia³ania zale¿y od rozwoju sytuacji. Jeœli do protestuj¹cych do³¹cz¹ siê squatersi, to bêdzie problem - s³yszymy je jednego z naszych rozmówców.

Generalnie, prawo jest ³amane masowo, poniewa¿ w zwi¹zku z pandemi¹ zakazane s¹ manifestacje - zabronione s¹ zgromadzenia powy¿ej piêciu osób. Jednak policja ma siê koncentrowaæ na najpowa¿niejszych naruszeniach, takich jak zak³ócanie porz¹dku czy niszczenie mienia.

Obecna sytuacja pokazuje jak dotkliwe s¹ wakaty - obecnie w kraju jest ich ³¹cznie ok. 8 tysiêcy - w samej Warszawie braki siêgaj¹ blisko 1250 policjantów. Je¿eli odliczyæ s³u¿by dy¿urne, które na sta³e zabezpieczaj¹ komisariaty, radiooperatorów, funkcjonariuszy chorych na COVID (ponad 3 tys., a drugie tyle jest w kwarantannie) - to oznacza, ¿e dotkliwe brakuje policjantów. W rzeczywistoœci braki mog¹ siêgaæ oko³o jednej trzeciej sk³adu formacji. 

- Ko³dra jest krótka, i teraz wychodzi, brakuje osiem tysiêcy "robotników". Nie komendantów, nie logistyków, ale g³ównie ludzi z prewencji, czyli policjantów którzy zabezpieczaj¹ w³aœnie manifestacje czy patroluj¹ ulice - mówi nam jeden z wysokich oficerów policji.

Na razie sztab KGP zmobilizowa³ wszystkie si³y na weekend. Co dalej? - To zale¿y od rozwoju wydarzeñ - mówi nam wysokiej rangi funkcjonariusz.

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?