Poland

PE pozbawi immunitetu katalońskich posłów?

W poniedzia³ek Parlament Europejski bêdzie g³osowaæ nad odebraniem immunitetu kataloñskim europos³om, którzy w 2017 roku zorganizowali niepodleg³oœciowe referendum. W ten sposób Hiszpania bêdzie mog³a postawiæ ich przed s¹dem - nieoficjalnie informuje Polsat News.

Jak ustali³a korespondentka Polsat News, uchylenie Kataloñczykom immunitetu pozbawi ich nietykalnoœci jurysdykcyjnej, a to umo¿liwi w³adzom Hiszpanii postawienie ich przed s¹dem.

Wœród kataloñskich europos³ów s¹ osoby, które w 2017 roku zorganizowa³y referendum niepodleg³oœciowe, nieuznawane przez rz¹d Hiszpanii. Wœród nich jest by³y premier rz¹du Katalonii - Carles Puigdemont.

O odebraniu immunitetu Kataloñczykom maj¹ zdecydowaæ europos³owie. "Za" chc¹ zag³osowaæ najwiêksze frakcje w Parlamencie Europejskim.

G³osowanie jest tajne. Z tego powodu, pisze Polsat News, kataloñscy europos³owie licz¹ na poparcie tych parlamentarzystów, którzy uwa¿aj¹, ¿e Unia Europejska stosuje "podwójne standardy" - chodzi g³ównie o krytykê Rz¹dów Polski i Wêgier - i  zgadzaj¹ siê z prawem do "samostanowienia narodów".

Referendum niepodleg³oœciowe w Katalonii odby³o siê w paŸdzierniku 2017 roku.  Spoœród prawie 3 mln g³osuj¹cych za niepodleg³oœci¹ opowiedzia³o siê 90 proc. W³adze w Madrycie wyniku referendum nie uzna³y, podobnie jak samego referendum, które uwa¿a³y za nielegalne.

S¹d skaza³ organizatorów referendum na 9-13 lat wiêzienia.

Czêœæ cz³onków by³ego rz¹du Katalonii, w tym Carles Puigdemont, w 2019 roku dosta³o siê do PE. Jeœli PE odbierze Kataloñczykom immunitet, ta decyzja zostanie zaskar¿ona do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Luksemburgu, co Puigdemont zapowiedzia³ w rozmowie z Polsat News.

Football news:

Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues