Poland

Patriotyzm zakupowy to też ekologia. Jak Polacy kupują

zakupy Polaków

Adobe Stock

Ponad 50 proc. badanych deklaruje, i¿ unika dzia³añ szkodliwych dla œrodowiska oraz stara siê wybieraæ krajowe, a nie importowane produkty.

Pandemia spowodowa³a du¿e zmiany w œwiadomoœci ekologicznej Polaków. 59 proc. z nas wybiera czêœciej produkty krajowe, 57 proc. unika szkodz¹cych œrodowisku – wynika z badania ARC Rynek i Opinia dla Szko³y G³ównej Handlowej. 48 proc. przyznaje, ¿e przy wyborze miêdzy dwoma produktami ostatecznie decyduj¹ kryteria ekologiczne, 44 proc. bardziej zwraca uwagê, czy opakowania s¹ do recyklingu.

– W okresie pandemii stajemy siê bardziej refleksyjni i odpowiedzialni za nasze zachowania. Wyniki badañ wskazuj¹ na zmianê zachowañ w kierunku spo³ecznie odpowiedzialnych. Czy te deklaracje zapisz¹ siê trwale w naszych postawach – mówi prof. Anna D¹browska, kierownik Katedry Badañ Zachowañ Konsumentów SGH.

– Nie spodziewa³bym siê, ¿e z dnia na dzieñ konsumenci bêd¹ masowo dokonywaæ rozs¹dnych zakupów z trosk¹ o planetê, ale w ci¹gu najbli¿szych lat odsetek osób realnie wprowadzaj¹cych nowe zasady bêdzie rós³ – mówi Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Takie zmiany w zachowaniach to tak¿e efekt dzia³añ np. sklepów, które jeszcze przed obowi¹zkami z ustawy same wprowadza³y wiele nowych trendów. Choæby z eliminowaniem foliowych jednorazówek na rzecz trwalszych opakowañ.

– Nowoœci¹ s¹ torby jutowe, które pilota¿owo wprowadziliœmy w paŸdzierniku do 2,8 tys. sklepów. Analizujemy, czy klienci bêd¹ zainteresowani tak¹ form¹ torby – mówi Jan Ko³odyñski z sieci Biedronka. – Zwiêkszyliœmy dostêpnoœæ torby papierowej, s¹ dostêpne ju¿ we wszystkich sklepach. Zosta³y dobrze przyjête, co pokazuje siedmiokrotny wzrost sprzeda¿y, przy czterokrotnym zwiêkszeniu liczby placówek – dodaje.

– W trzecim kwartale osi¹gnêliœmy wynik 4,65 tony mniej plastiku wykorzystanego do produkcji opakowañ, co w po³¹czeniu z pierwszym i drugim kwarta³em daje nam wynik a¿ 7,85 tony plastiku mniej – podaje z kolei biuro prasowe Carrefour Polska. – Konsumenci z entuzjazmem odnosz¹ siê do zmian, przyk³adem s¹ woreczki bawe³niane na warzywa. Niemal natychmiastowo zauwa¿yliœmy znacz¹cy wzrost ich sprzeda¿y – dodaje. Kolejny krok w kierunku tzw. zero waste to worki bawe³niane na pieczywo; sieæ wprowadzi³a tak¿e mo¿liwoœæ wykorzystania pude³ kartonowych po sprzedanych produktach. Carrefour ustawia tak¿e automaty do zakupów produktów chemicznych, jak szampony czy œrodki czyszcz¹ce, do w³asnych opakowañ.

Lidl z kolei wprowadzi³ buty powstaj¹ce z materia³ów z recyklingu, tak¿e zebranych z oceanów plastików. – Odnotowaliœmy du¿¹ popularnoœæ tego produktu – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, rzecznik Lidl Polska. – Od czasu wprowadzenia nowych przepisów dotycz¹cych odp³atnych toreb na zakupy zauwa¿amy spadek ich sprzeda¿y – dodaje.

Firmy id¹ o krok dalej w poszukiwaniu ekologicznych alternatyw, tak¿e dla doskonale znanych tacek, do których pakowane s¹ owoce, warzywa, ale g³ównie produkty miêsne. – Od kilku lat produkujemy ju¿ wk³ad absorbuj¹cy, który poprzez emisjê CO2 wewn¹trz opakowania wyd³u¿a termin przydatnoœci do spo¿ycia miêsa, ryb czy równie¿ owoców. Takie produkuj¹ te¿ inne firmy za granic¹, natomiast nasz nowy produkt jest przez nas opatentowany i nikt nie ma takiej technologii – mówi Aleksander Mackiewicz, prezes spó³ki Pomona, producenta opakowañ.

– Od roku mamy w ofercie innowacyjny, ekologiczny i kompostowalny wk³ad absorbuj¹cy do opakowañ, w 100 proc. ekologiczny. Jest tylko nieznacznie dro¿szy od standardowego, ale bior¹c pod uwagê nastawienie Komisji Europejskiej do plastiku i plan jego opodatkowania, atrakcyjnoœæ naszego produktu wzroœnie – przewiduje.

W tej chwili rozwi¹zanie testuje ju¿ du¿y niemiecki producent ¿ywnoœci, Pomona ma zamówienie na niemal 30 mln sztuk. – Czekamy, a¿ zainteresuj¹ siê nim polskie firmy, odchodzenie od plastiku otwiera przed naszym zak³adem nowe mo¿liwoœci – dodaje.

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option