Poland

Patrioty dowodzone przez system IBCS bliżej Polski

Najnowszy system dowodzenia bateriami Patriot firmy Northrop Grumman otrzyma³ w USA zgodê na wstêpn¹ produkcjê. Polska czeka³a na tê decyzjê, bo chce mieæ broñ tak¹ jak US Army.

Na razie bêdzie to produkcja ma³oseryjna, ale to i tak prze³omowa decyzja Pentagonu, bo de facto oznacza otwarcie drogi do procesu wdra¿ania tego nowoczesnego, otwartego systemu do s³u¿by.

Polski rz¹d, sk³adaj¹c w 2018 r. zamówienie na pierwsze dwie baterie przeciwrakietowego zestawu Patriot, postawi³ warunek, ¿e amerykañskie wyrzutnie zakupione jako orê¿ przysz³ej tarczy powietrznej œredniego zasiêgu „Wis³a" bêd¹ wyposa¿one w³aœnie w IBCS – modu³y dowodzenia najnowszej generacji, które maj¹ szansê staæ siê standardem w amerykañskiej armii. Zastosowanie systemu dowodzenia opracowanego przez koncern Northrop Grumman w Si³ach Zbrojnych RP jest wa¿ne tak¿e dlatego, ¿e umo¿liwi zintegrowanie z zestawami Patriot skonstruowanych przez polski przemys³ (PIT – Radwar) zaawansowanych technologicznie, w³asnych systemów radiolokacyjnych.

W opinii ekspertów IBCS jest w stanie zapewniæ tak¿e polskiej obronie powietrznej przewagê, bo zosta³ zaprojektowany jako system otwarty i wyj¹tkowo elastyczny. Jest zdolny do pe³nego, wielowymiarowego zarz¹dzania walk¹ baterii Patriot i niszczenia wrogich pocisków rakietowych bezpoœrednim trafieniem w locie.

Postêp we wprowadzaniu do s³u¿by w USA systemu IBCS cieszy zw³aszcza polskich decydentów, dla których realizacja programu obrony przeciwrakietowej œredniego zasiêgu wi¹za³a siê od pocz¹tku z zastosowaniem najnowszego systemu dowodzenia zestawami Patriot szykowanego dopiero dla US Army. A nie by³o wcale pewne, ¿e ten priorytet uda siê w realizacji „Wis³y" utrzymaæ, bo sprzeda¿y opracowanych dopiero systemów uzbrojenia nie przewiduj¹ amerykañskie procedury eksportu zaawansowanego sprzêtu wojskowego.

Kongres USA, akceptuj¹c sprzeda¿ IBCS, zrobi³ dla Polski wyj¹tek. Dziêki temu wœród sojuszników Ameryki tylko polska armia otrzyma³a zgodê na pozyskanie tak nowoczesnego systemu dowodzenia obron¹ powietrzn¹. Zastosowanie IBCS oznacza, ¿e przeciwrakietowe zestawy Patriot bêd¹ mog³y z chwil¹ dostawy do Polski skokowo poprawiæ swoje zdolnoœci bojowe.

Football news:

Valdes will return to Barcelona and become a goalkeeping coach
Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8