Poland

Partner dla firm na trudne czasy

Ma³gorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i prezes zarz¹du PMR Restrukturyzacje

materia³y prasowe

Uproszczona restrukturyzacja powsta³a z myœl¹ o przedsiêbiorstwach, których p³ynnoœæ ucierpia³a w wyniku pandemii. Aby efektywnie wykorzystaæ mo¿liwoœci tego narzêdzia, niezbêdne jest jednak wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego.

Materia³ powsta³ we wspó³pracy z PMR Restrukturyzacje

Wybór i zawarcie umowy z doradc¹ restrukturyzacyjnym jest niezbêdnym krokiem do otwarcia uproszczonego postêpowania o zatwierdzenie uk³adu. Jego obecnoœæ – zarówno dla s¹du, jak i dla d³u¿nika oraz wierzycieli – pozwala byæ gwarantem postêpowania przeprowadzonego zgodnie z przepisami prawa. Doradca restrukturyzacyjny zobowi¹zany jest równie¿ do zapewnienia aktywnego wsparcia dla przedsiêbiorstwa we wszystkich etapach restrukturyzacji oraz komunikacji z wierzycielami wraz z uwzglêdnieniem ich s³usznych praw.

na wielu frontach

Lista funkcji i kompetencji doradcy restrukturyzacyjnego w kontekœcie uproszczonego postêpowania o zatwierdzenie uk³adu jest bardzo d³uga. W myœl przepisów ustawy, po zawarciu umowy z przedsiêbiorc¹ doradca restrukturyzacyjny pe³ni funkcjê nadzorcy uk³adu. Taka osoba w pe³ni wspiera przedsiêbiorstwo w przygotowaniu niezbêdnej do otwarcia postêpowania restrukturyzacyjnego dokumentacji, tj. spisu wierzytelnoœci, spisu wierzytelnoœci spornych oraz niezwykle istotnych z punktu widzenia mo¿liwoœci zawarcia uk³adu z wierzycielami, przygotowaniu propozycji uk³adowych. – Odchodz¹c od skomplikowanych, prawnych definicji, rolê doradcy najlepiej porównaæ do doœwiadczonego partnera, który pojawia siê w firmie po to, by jak najszybciej pomóc jej stan¹æ na nogi i przywróciæ p³ynnoœæ finansow¹. Doradca musi byæ jednoczeœnie doskona³ym i bardzo sprawiedliwym mediatorem, poniewa¿ pomoc dla przedsiêbiorcy zawsze musi iœæ w parze z zabezpieczeniem praw i oczekiwañ po stronie wierzycieli. Doskona³a znajomoœæ przepisów z zakresu prawa restrukturyzacyjnego pozwala mu jednak szybko i efektywnie przekuæ teoretyczne za³o¿enia w praktykê i wypracowaæ kompromis z korzyœci¹ dla wszystkich uczestników postêpowania – t³umaczy Ma³gorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i prezes zarz¹du PMR Restrukturyzacje.

Bliska wspó³praca kluczem do sukcesu

Do zadañ doradcy restrukturyzacyjnego nale¿¹ tak¿e wspó³praca z d³u¿nikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania g³osów przy zachowaniu praw wierzycieli, wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu g³osowania nad uk³adem, przewodniczenie w zgromadzeniu wierzycieli oraz ustalanie przyjêcia uk³adu. Doradca odpowiada te¿ za przygotowanie planu restrukturyzacyjnego, zawieraj¹cego ró¿ne scenariusze jego wykonania, wraz z opini¹ o najbardziej prawdopodobnym scenariuszu wykonalnoœci planu. Z tytu³u powierzonej funkcji nadzorca uk³adu sprawuje równie¿ kontrolê nad ca³oœci¹ postêpowania, a tak¿e nad czynnoœciami przedsiêbiorstwa wykraczaj¹cymi poza zakres zwyk³ego zarz¹du.

– Od dnia dokonania obwieszczenia w MSiG do dnia zakoñczenia postêpowania o zatwierdzenie uk³adu lub jego umorzenia d³u¿nik mo¿e dokonywaæ czynnoœci zwyk³ego zarz¹du, natomiast z uwagi na ochronê interesów wszystkich stron postêpowania, czyli równie¿ s³usznych praw wierzycieli, na dokonanie czynnoœci przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du wymagana jest zgoda nadzorcy uk³adu. Czynnoœæ przekraczaj¹ca zakres zwyk³ego zarz¹du dokonana bez wymaganej zgody nadzorcy uk³adu jest niewa¿na – wyjaœnia Ma³gorzata Anisimowicz.

Interdyscyplinarna pomoc szyta na miarê

Poza wymienionymi wy¿ej czynnoœciami wsparcie po stronie doradcy obejmuje tak¿e audyt ekonomiczno-restrukturyzacyjny przedsiêbiorstwa w celu identyfikacji skali kryzysu, aktywne uczestnictwo w pozyskaniu finansowania pomostowego na restrukturyzacjê oraz negocjacje w zawieraniu porozumienia z wierzycielami. Dzia³ania doradcy restrukturyzacyjnego to ponadto zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia w ca³oœci procesu restrukturyzacyjnego przez wspó³pracuj¹cy z nim zespó³ doœwiadczonych specjalistów z istotnych dla procesu dziedzin jak: prawo, ekonomia, finanse, ksiêgowoœæ i podatki. Bior¹c pod uwagê specyfikê danej firmy, przedsiêbiorca, podpisuj¹c umowê z doradc¹ restrukturyzacyjnym, mo¿e wiêc liczyæ na kompleksow¹ obs³ugê restrukturyzacji w ramach jednej firmy, tj. od etapu decyzji o zamiarze restrukturyzacji do jej wyniku koñcowego.

– Wspó³praca w zakresie ochrony przedsiêbiorstwa to przede wszystkim œwiadomoœæ jego indywidualnoœci, jednak¿e doœwiadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacji, ich ró¿norodnoœci zarówno wobec sytuacji przedsiêbiorstwa, jak i znajomoœæ oczekiwañ ró¿nych grup wierzycieli i doœwiadczenie w negocjacjach, pozwalaj¹ na skorzystanie ze sprawdzonych instrumentów. Doradca restrukturyzacyjny tworzy architekturê restrukturyzacji i wdra¿a j¹ razem z klientami, dlatego tak wa¿ny w uproszczonym postêpowaniu restrukturyzacyjnym jest dobry start, czyli wybór w³aœciwego partnera do naprawy biznesu – podkreœla Ma³gorzata Anisimowicz.

Football news:

Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team