Poland

Partia błogiego bezruchu

Platforma Obywatelska

Donald Tusk umia³ zaskakiwaæ. W roku 2001 by³ odbierany jako pasywny, wygodny rezydent œwiata polityki, gotów tak naprawdê j¹ porzuciæ dla mniej stresuj¹cego zajêcia. I nagle zmieni³ siê w jednego z g³ównych rozgrywaj¹cych, twórców projektu o nazwie „Platforma Obywatelska”. Wygrywa³ kolejne wojenki wewn¹trz swojej partii: Andrzej Olechowski zosta³ zmarginalizowany na samym pocz¹tku; Maciej P³a¿yñski, trzeci z „tenorów” wyra¿aj¹cy aspiracje umiarkowanych konserwatystów z AWS – nied³ugo potem

Reporter, Witold Rozbicki

Pog³oski o œmierci Platformy s¹ grubo przedwczesne. Jednak ani Grzegorz Schetyna, ani Borys Budka, ani nawet Donald Tusk nie maj¹ dziœ recepty, jak przestawiæ narracjê o Polsce z torów, jakie wytyczy³ Jaros³aw Kaczyñski.

Dwudziesta rocznica za³o¿enia Platformy Obywatelskiej nie bêdzie hucznie obchodzona. Zyska³a za to groteskowy komentarz. Oto odchodz¹cy z klubu PO senator Jacek Bury przypuœci³ atak w wywiadzie dla Interii: „Platforma umiera, umiera, ale umrzeæ nie mo¿e. PO trzymaj¹ pieni¹dze. Kiedy jednak patrzê na nastroje, sprawczoœæ, determinacjê i dzia³ania kierownictwa partii, to mam wra¿enie, ¿e jest to projekt w fazie schy³kowej. Spodziewam siê, ¿e przed wyborami za 2,5 roku, kiedy PO nie bêdzie mia³a dobrych notowañ, a nie bêdzie ich mia³a, nast¹pi exodus wielu polityków" – prorokuje sk¹din¹d kompletnie nieznany senator z Lublina. Sam przechodzi do Polski 2050 Szymona Ho³owni.

K³opotliwe drgawki

Jeœli zapyta³bym dziœ w PO, gdzie jesteœcie na osi lewica-centrum-prawica, to zaczêliby drapaæ siê po g³owie i zerkaæ na Budkê. Pytaliby: »Borys, ale gdzie mamy byæ? Dostosujemy siê do wszystkiego. Powiedz nam, gdzie mamy byæ? Staniemy, gdzie chcesz, Borys«. A Bo...

Football news:

President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned
Lucescu about Dynamo Kyiv in the 1/8 finals of the Europa League: If they had said this in the summer, no one would have believed it