Poland

Parlament Holandii: Ludobójstwo Ujgurów w Chinach

Mark Rutte w parlamencie

AFP

Parlament Holandii przyj¹³ w czwartek uchwa³ê, która okreœla traktowanie Ujgurów w prowincji Sinciang przez chiñskie w³adze jako równoznaczne ludobójstwu. Holandia jest pierwszym krajem w Europie, który okreœli³ przeœladowania mniejszoœci muzu³mañskiej w Chinach mianem ludobójstwa.

Obroñcy praw cz³owieka oraz eksperci ONZ szacuj¹, ¿e co najmniej milion muzu³manów jest przetrzymywanych w obozach w Sinciangu. Czêœæ zachodnich polityków i organizacji broni¹cych praw cz³owieka oskar¿a w³adze w Pekinie, ¿e w obozach tych stosowane s¹ tortury, przetrzymywane w nich osoby s¹ zmuszane do niewolniczej pracy, a tak¿e sterylizowane. Z raportu BBC ws. obozów wynika³o, ¿e przetrzymywane w nich muzu³manki s¹ regularnie gwa³cone oraz poddawane innym formom przemocy seksualnej.

Chiny odpieraj¹ te zarzuty przekonuj¹c, ¿e obozy maj¹ charakter reedukacyjny, a celem ich istnienia jest walka z muzu³mañskim ekstremizmem.

Przyjêta przez holenderski parlament uchwa³¹ g³osi, ¿e "w Chinach ma miejsce ludobójstwo na mniejszoœci Ujgurów". W uchwale nie padaj¹ jednak s³owa, ¿e odpowiedzialnoœæ za to ponosi chiñski rz¹d.

Konserwatywna partia premiera Holandii, Marka Rutte, VVD zag³osowa³a przeciw uchwale.

Szef MSZ Holandii, Stef Blok oœwiadczy³, ¿e rz¹d nie chce stosowaæ okreœlenia "ludobójstwo" w sytuacji, gdy zarzutu tego nie potwierdzi³o ONZ ani ¿aden s¹d miêdzynarodowy. - Sytuacja Ujgurów jest powodem wielkiego zaniepokojenia - podkreœli³ Blok dodaj¹c, ¿e Holandia ma nadziejê wspó³pracowaæ z innymi pañstwami w tej sprawie.

Chiñska ambasada w Hadze oœwiadczy³a w czwartek, ¿e jakakolwiek sugestia, i¿ w Sinciangu dochodzi do ludobójstwa jest k³amstwem, a holenderski parlament "celowo oczernia Chiny i powa¿nie miesza siê w wewnêtrzne sprawy Chin".

Na stronie ambasady czytamy, ¿e populacja Ujgurów w Sinciangu zwiêksza siê w ostatnich latach, roœnie te¿ ich standard ¿ycia i przewidywana d³ugoœæ ¿ycia. "Jak mo¿na nazwaæ to ludobójstwem? Kwestie zwi¹zane z Sinciangiem nigdy nie dotyczy³y praw cz³owieka, narodowoœci czy religii, chodzi o walkê z brutalnym terroryzmem" - czytamy w stanowisku na stronie ambasady.

Kilka dni temu rezolucjê okreœlaj¹c¹ traktowanie Ujgurów w Chinach mianem ludobójstwa przyj¹³ parlament Kanady.

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?