Poland

Parking publiczny w PPP? Warto!

Dobrze zlokalizowane parkingi, szczególnie podziemne i wielopoziomowe, poprawiaj¹ jakoœæ ¿ycia w mieœcie. To udogodnienie dla kierowców, które nie tylko wp³ywa na p³ynnoœæ ruchu samochodowego, ale te¿ sprawia, ¿e chodniki odzyskuj¹ swoje spacerowe funkcje, a przestrzeñ publiczna staje siê bardziej atrakcyjna.

Podnoszenie atrakcyjnoœci terenów publicznych (m.in. poprzez budowê parkingów publicznych) to oczekiwania mieszkañców, którym musz¹ sprostaæ samorz¹dy. Ograniczone dochody bud¿etowe i koniecznoœæ wydatkowania œrodków na ró¿ne cele sprawiaj¹, ¿e wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego do takich przedsiêwziêæ staje siê atrakcyjnym rozwi¹zaniem.

W partnerstwie publiczno-prywatnym to partner prywatny odpowiada za zaprojektowanie, budowê lub remont parkingu, a nastêpnie zarz¹dza nim przez wiele lat. Zazwyczaj w takim przypadku partner prywatny przejmuje ryzyko budowy, popytu i dostêpnoœci. W zamian pobiera on op³aty od u¿ytkowników za korzystanie z miejsc postojowych w wysokoœci, która powinna pozwoliæ mu na zwrot poniesionych nak³adów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji oraz wypracowanie racjonalnego zysku. Podmiot publiczny zazwyczaj nie ponosi ¿adnych kosztów zwi¹zanych z budow¹ i eksploatacj¹ parkingu lub ponosi je w minimalnej wysokoœci, a dodatkowo – ¿eby zadbaæ o interes mieszkañców lub turystów – mo¿e okreœliæ w umowie z partnerem maksymaln¹ wysokoœæ op³aty parkingowej. Ze wzglêdu na taki podzia³ zadañ i ryzyk najczêœciej podstaw¹ wspó³pracy bêdzie umowa koncesji na us³ugi i roboty budowlane.

Jak zapewniæ powodzenie projektów parkingów publicznych realizowanych w PPP? Istotne jest tu prowadzenie racjonalnej miejskiej polityki parkingowej oraz uwzglêdnienie takich okolicznoœci jak miejskie strefy p³atnego parkowania (jeœli istniej¹), inne rozwi¹zania konkurencyjne w zakresie parkowania (np. bezp³atne lub ni¿ej wycenione miejsca postojowe w pobli¿u parkingu przeznaczonego do realizacji w PPP), planowane b¹dŸ realizowane w danym rejonie inwestycje (w tym konkurencyjne prywatne inwestycje parkingowe) itd. Kluczowe jest te¿ – podobnie jak w innych projektach PPP – przeprowadzenie rzetelnej oceny efektywnoœci, w szczególnoœci badanie popytu na miejsca parkingowe. Z pewnoœci¹ realizacji tego typu projektów bêdzie te¿ sprzyjaæ gotowoœæ podmiotu publicznego do dop³at dla partnera prywatnego w razie nieuzyskania odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji. W przypadku projektów parkingowych w PPP, przychody partnera prywatnego s¹ œciœle uzale¿nione od stawek parkingowych oraz od lokalizacji takiego parkingu, dlatego wspó³praca z podmiotem publicznym jest kluczowa dla powodzenia takiego przedsiêwziêcia.

Przyk³ad? To parking przy Hali Stulecia we Wroc³awiu. Hala Stulecia i jej okolice to jeden z najbardziej atrakcyjnych rejonów Wroc³awia. Jednak przez lata mieszkañcy i goœcie odwiedzaj¹cy Wroc³aw, którzy chcieli tam spêdziæ wolny czas, napotykali w tym miejscu na problem, który w znacz¹cy sposób ogranicza³ komfort ich ¿ycia i mo¿liwoœci pe³nego korzystania z dostêpnych atrakcji – tj. brak infrastruktury parkingowej dostosowanej do istniej¹cego zapotrzebowania. Wszystko zmieni³ nowoczesny, trzypoziomowy parking na prawie 800 pojazdów zrealizowany w PPP.

Budowê rozpoczêto w 2012 roku, a ju¿ dwa lata póŸniej rozpocz¹³ siê 28-letni okres zarz¹dzania tym obiektem przez partnera prywatnego. Realizacja parkingu we Wroc³awiu pozwala na zapewnienie w³aœciwej obs³ugi goœciom odwiedzaj¹cym Halê Stulecia i okolice. Poprawi³a siê równie¿ przestrzeñ publiczna, chocia¿by poprzez ograniczenie dzikiego parkowania. Co wa¿ne, poniewa¿ projekt realizowany jest w trybie koncesji, zasadnicza czêœæ ryzyka ekonomicznego pozostaje po stronie koncesjonariusza, przy czym w okresie pogorszonych warunków ekonomicznych mo¿e on uzyskaæ wsparcie ze strony publicznej w postaci dop³aty.

Chcesz dowiedzieæ siê wiêcej na temat budowy parkingów publicznych w PPP? SprawdŸ dobre praktyki dostêpne na stronie www.ppp.gov.pl/dobre-praktyki.

Czym jest PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne (zwane w skrócie PPP) to metoda realizowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych oraz œwiadczenia us³ug publicznych. Polega na wspó³pracy pomiêdzy przedsiêbiorcami i sektorem publicznym, która prowadzi do pe³nego wykorzystania potencja³u obydwu stron. Mówi¹c najproœciej, instytucja publiczna okreœla zadania (np. budowa szko³y, parkingu), a wybrany w drodze konkurencyjnego postêpowania partner prywatny realizuje te cele najlepiej jak potrafi.

Po wiêcej informacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego warto zajrzeæ na oficjaln¹ stronê internetow¹ ppp.gov.pl, gdzie poza podstawowymi wyjaœnieniami czym jest PPP i jak je stosowaæ, znajduj¹ siê publikacje, wytyczne, dobre praktyki, komunikaty o prowadzonych szkoleniach, warsztatach oraz oferta wsparcia skierowana do podmiotów publicznych w zakresie przygotowania projektu do realizacji w PPP.

Na stronie znajduje siê te¿ baza danych dotycz¹ca zakoñczonych oraz planowanych przedsiêwziêæ PPP, która stanowi doskona³e Ÿród³o informacji, a przede wszystkim inspiracji dla gmin, które chcia³yby przeprowadziæ inwestycjê, wykorzystuj¹c PPP.

Ministerstwo uruchomi³o równie¿ platformê e-learningow¹ na stronie pppszkolenia.gov.pl. Znajduj¹ siê na niej interaktywne lekcje, z których mo¿na dowiedzieæ siê: czym jest PPP, jak przygotowaæ projekt w tej formule oraz jak wybraæ partnera prywatnego. Dostêp do kursów jest darmowy, a dziêki formie online ka¿dy mo¿e je przejœæ w swoim tempie.

Chcesz zdobyæ wiedzê pozwalaj¹c¹ bezproblemowo przeprowadziæ inwestycjê w PPP? Zarejestruj siê ju¿ dziœ na stronie pppszkolenia.gov.pl.

Materia³ Promocyjny

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR