Poland

Państwu coraz trudniej koordynować walkę z epidemią

Zdrowie

Adam Niedzielski

Adam Niedzielski

Fotorzepa, Jakub Czerminski

Po zetkniêciu z Covid-19 wiele osób nie ma kontaktu z sanepidem i nie mo¿e dodzwoniæ siê do lekarza.

Podczas gdy nowe odmiany Covid-19 zbieraj¹ ¿niwo w postaci lawinowego wzrostu zaka¿eñ, osoby, które mia³y kontakt z chorymi, zg³aszaj¹ trudnoœci z dodzwonieniem siê do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), by dostaæ skierowanie na test na koronawirusa. Napór na POZ odnotowa³o te¿ Ministerstwo Zdrowia, które w ubieg³ym tygodniu odnotowa³o 125 tys. zg³oszeñ, o 29 tys. wiêcej ni¿ tydzieñ wczeœniej.

Objêtym kwarantann¹, z którymi mia³a kontakt „Rz", uda³o siê to dopiero drugiego dnia. Mama dziecka z podejrzeniem koronawirusa dodzwoni³a siê, ale us³ysza³a, ¿e przez najbli¿szy tydzieñ nie ma ju¿ wolnych terminów teleporady i ma dzwoniæ do nocnej i œwi¹tecznej pomocy lekarskiej, do której telefony znajdzie na stronie NFZ. Po dwóch godzinach dzwonienia da³a za wygran¹.

Byæ mo¿e kana³y w POZ udro¿ni ostatnia decyzja resortu zdrowia, który ograniczy³ teleporady. Nowe regulacje podwy¿szaj¹ doln¹ granicê wieku do szeœciu lat, chyba ¿e rodzic wyraŸnie za¿yczy sobie teleporady. Z kolei osoby powy¿ej 65. roku ¿ycia bêd¹ mog³y zamiast porady za¿yczyæ sobie wizyty w tradycyjnej formule. Z drugiej jednak strony mo¿e siê okazaæ, ¿e lekarze zajmuj¹cy siê stacjonarnie dzieæmi do szóstego roku ¿ycia i pacjentami 65+ nie bêd¹ mieli czasu na teleporady.

Sanepid nie zadzwoni³

Z kolei problemy w kontakcie z inspekcj¹ sanitarn¹ maj¹ rodzice przedszkolaków i uczniów klas I–III, które nie zosta³y objête zdalnym nauczaniem. O tym, ¿e w grupie piêciolatka z Mokotowa jest dziecko z potwierdzonym koronawirusem i ch³opiec przebywa na kwarantannie, jego rodzice dowiedzieli siê we wtorek wieczorem z e-maila od dyrektora przedszkola. Zostali wiêc w domu w oczekiwaniu na e-mail od sanepidu. Nie dostali go do niedzieli, czyli ostatniego dnia kwarantanny. – Dyrektor zaznaczy³, ¿e w kwarantannie jesteœmy tylko my, nie Adaœ. Mimo to ograniczyliœmy kontakty i prawie nie ruszaliœmy siê z domu – mówi¹ rodzice dziecka.

Dyrektor przedszkola zaznacza, ¿e osobiœcie rozmawia³ z sanepidem i wys³a³ do niego listê dzieci z kontaktami do rodziców, a nawet informacj¹, kiedy ostatni raz mia³y kontakt z zaka¿onym, co mia³o znaczenie dla d³ugoœci kwarantanny. – Na specjalny numer dla oœwiaty dodzwoni³em siê za którymœ razem, szybciej ni¿ podczas II fali w listopadzie. Zapewniono mnie, ¿e dzieci s¹ w systemie, a inspektorzy skontaktuj¹ siê ze wszystkimi rodzicami – mówi dyrektor.

Podobne doœwiadczenia w ci¹gu ostatnich dwóch tygodni mieli rodzice przedszkolaków z Rembertowa, Wawra, Ursusa czy Ochoty. – Sanepid nie zadzwoni³, mimo ¿e Alek mia³ indywidualne zajêcia z zaka¿on¹ przedszkoln¹ terapeutk¹. Kiedy pojawi³y siê objawy przeziêbienia, zrobiliœmy mu test. Wyszed³ pozytywnie. Dwa dni póŸniej oboje tak¿e otrzymaliœmy wynik pozytywny. Byæ mo¿e gdyby zadzwoni³ do nas ktoœ z sanepidu, nie wychodzilibyœmy z domu. Nie dam g³owy, ¿e ktoœ siê od nas nie zarazi³ – mówi Dorota, mama Alka.

bez domowników

Rzecznik g³ównego inspektora sanitarnego Jan Bondar t³umaczy, ¿e zgodnie z przepisami obecnie nie wydaje siê decyzji administracyjnej nak³adaj¹cej obowi¹zek kwarantanny. – Kwarantannie podlegaj¹ osoby z kontaktu, bez ich wspó³domowników. Dziêki wprowadzonym rozwi¹zaniom technologicznym i organizacyjnym 85 proc. spraw jest podejmowanych i rozwi¹zywanych w ci¹gu pierwszych trzech godzin, a 98 proc. w ci¹gu 24 godzin – mówi Jan Bondar.

Uwa¿a, ¿e brak kontaktu ze strony sanepidu wynika z niedope³nienia formalnoœci przez dyrekcje przedszkoli. – Kwarantannê na konkretne osoby nak³ada inspektor sanitarny, a nie dyrektor placówki oœwiatowej. Dyrektor, maj¹c informacjê o wirusie na terenie placówki oœwiatowej, powinien niezw³ocznie przes³aæ j¹ do w³aœciwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Niestety, nie zawsze tak siê dzieje. Zg³oszenia mo¿e dokonaæ równie¿ sam rodzic – podpowiada rzecznik GIS.

Dyrektorzy zapewniaj¹, ¿e dope³nili formalnoœci.

– Inspektor sanepidu zapewni³ mnie, ¿e otrzyma³ listê kontaktów i bêdzie siê kontaktowa³ z rodzicami przedszkolaków. Byæ mo¿e byli tak daleko na liœcie, ¿e ich kolej przysz³a, gdy kwarantanna ju¿ wygas³a – zastanawia siê dyrektor.

prof. Marcin Czech lekarz epidemiolog, by³y wiceminister zdrowia

Masowy wzrost zaka¿eñ, szczególnie w takich województwach jak mazowieckie, gdzie przez ostatnich kilka dni ich liczba jest wiêksza ni¿ 2,5 tys., przekracza mo¿liwoœci sanepidu, który najwyraŸniej z³apa³ fazê niewydolnoœci w kierowaniu na kwarantanny. Wygl¹da na to, ¿e mimo zapowiedzi inspekcja sanitarna nie zosta³a wzmocniona ani kadrowo, ani informatycznie w stopniu, który pozwoli³by poradziæ sobie z III fal¹. Tymczasem powinnna zostaæ potraktowana priorytetowo. Dziwi mnie te¿, ¿e zasada „kontakt kontaktu nie jest kontaktem" dotyczy tak¿e rodziców ma³ych dzieci. W moim przekonaniu, gdy ma³e dziecko nara¿one jest na kontakt z covidem i zachoruje, rodzice najprawdopodobniej równie¿ zostan¹ zaka¿eni i powinni byæ objêci kwarantann¹. Gdyby sanepid mia³ wiêksze mo¿liwoœci i wydawa³ decyzje urzêdowe w przypadku wszystkich zaka¿onych, mo¿na by ³atwiej opanowaæ epidemiê.

Football news:

Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law