Poland

Panie rządzą najczęściej w małych spółkach

Praca

Adobe Stock

Pomimo trwaj¹cych od kilku lat dyskusji o potrzebie zwiêkszenia udzia³u kobiet we w³adzach firm, w wiêkszoœci z nich zarz¹dy pozostaj¹ zdominowane przez mê¿czyzn.

Osiem na dziesiêæ polskich spó³ek ma prezesa mê¿czyznê. Nieco wiêksze zró¿nicowanie widaæ wœród ogó³u cz³onków zarz¹du, lecz i tam 32-proc. udzia³ kobiet oznacza, ¿e s¹ w zdecydowanej mniejszoœci – wynika z przygotowanej dla „Rzeczpospolitej" analizy wywiadowni gospodarczej Bisnode A Dun & Bradstreet Company.

Analiza przeprowadzona na pocz¹tku marca br. objê³a ponad 671 tys. firm, które w swej strukturze organizacyjnej maj¹ zarz¹d i stanowisko prezesa. Tylko w nieco ponad 148 tys. (czyli 22,1 proc.) z nich u steru biznesu stoi kobieta, przy czym ten wskaŸnik podwy¿szaj¹ firmy najmniejsze pod wzglêdem rocznych przychodów. Jak zwraca uwagê Tomasz Starzyk z Bisnode A Dun & Bradstreet Company, odsetek kluczowych stanowisk zajmowanych przez kobiety spada proporcjonalnie do wielkoœci firmy. Panie zarz¹dzaj¹ wprawdzie firmami ma³ymi i po czêœci œrednimi, ale w³aœciwie nie ma ich wœród top mened¿erów du¿ych spó³ek z kilkuset milionami z³otych przychodu, nie mówi¹c o korporacjach z przychodami powy¿ej miliarda z³otych rocznej sprzeda¿y.

Analiza dowodzi, ¿e podczas gdy wœród spó³ek z przychodami do 50 mln z³ prawie 29 proc. ma prezesa kobietê, to w grupie œrednich firm (50–250 mln z³ przychodów) udzia³ prezesek jest o po³owê mniejszy (niespe³na 12 proc.). Natomiast wœród du¿ych firm nie przekracza 9 proc. Podobny trend widaæ w sk³adzie ca³ych zarz¹dów. O ile w ma³ych spó³kach kobiety stanowi¹ prawie 34 proc. cz³onków kadry zarz¹dzaj¹cej, o tyle w œrednich przedsiêbiorstwach ich udzia³ spada do niespe³na 29 proc. W du¿ych firmach, które czêsto s¹ punktem odniesienia dla pozosta³ych przedsiêbiorstw w swoich bran¿ach, panie stanowi¹ œrednio tylko jedn¹ czwart¹ sk³adu zarz¹du.

Co wiêcej – zwraca uwagê Tomasz Starzyk – dane za ostatnie trzy lata pokazuj¹, ¿e praktycznie nic siê nie zmienia w tej kwestii. A jeœli ju¿ – s¹ to niewielkie zmiany czy raczej wahania liczone w dziesi¹tych i setnych czêœciach procentów.

Og³oszone z okazji Dnia Kobiet dane Eurostatu dotycz¹ce udzia³u kobiet na stanowiskach mened¿erskich dowodz¹ jednak, ¿e Polkom nie brakuje ani ambicji, ani umiejêtnoœci w tej dziedzinie. Jesieni¹ ubieg³ego roku panie stanowi³y 44 proc. wszystkich mened¿erów w polskich firmach. To sporo powy¿ej 34 proc. œredniej dla ca³ej Unii. Lepszym wynikiem mog³a siê pochwaliæ tylko £otwa (45 proc.). Wysoka pozycja Polski w tym zestawieniu to efekt silnej reprezentacji kobiet na ni¿szych i œrednich szczeblach zarz¹dzania; na stanowiskach kierowników zespo³ów i dzia³ów. Jednak im wy¿ej w hierarchii, tym wiêksza przewaga mê¿czyzn, gdy¿ licz¹ siê tu nie tylko kompetencje, ale równie¿ determinacja do awansu i godzenia kariery zawodowej z obowi¹zkami rodzinnymi.

Odleg³e miejsce Polski w Indeksie Równoœci P³ci, który opracowuje Europejski Instytut ds. Równoœci Kobiet i Mê¿czyzn (EIGE), to m.in. rezultat du¿ego obci¹¿enia Polek obowi¹zkami opiekuñczymi i zwi¹zanego z niewielkiego udzia³u we w³adzach najwiêkszych spó³ek publicznych.

Tymczasem to spó³ki z wiêkszym udzia³em kobiet we w³adzach cechowa³y siê w ostatnich latach statystycznie istotn¹ wy¿sz¹ mar¿¹ netto i ni¿szym ryzykiem (mniejsz¹ dzienn¹ zmiennoœci¹ cen akcji) w porównaniu ze spó³kami z najni¿szym udzia³em kobiet we w³adzach – zwraca uwagê opublikowany w styczniu br. raport CFA Society Poland „Udzia³ kobiet we w³adzach a efektywnoœæ spó³ek". Raport jest efektem badania 140 najwiêkszych spó³ek gie³dowych, które objê³o lata 2010–2019.

W tym czasie udzia³ kobiet we w³adzach 140 firm nieco wzrós³ (z 10 do 13,8 proc.), lecz w ostatnich trzech latach tempo zmian przyhamowa³o. Widaæ to szczególnie w zarz¹dach, gdzie udzia³ pañ utrzyma³ siê nieco powy¿ej 11 proc. Œredni¹ podwy¿sza³y rady nadzorcze; w 2019 r. kobiety stanowi³y 15,5 proc. ich cz³onków. Dobry przyk³ad daj¹ tu spó³ki o najwiêkszej kapitalizacji, z WIG20. W 2019 r. mia³y we w³adzach najwiêcej, bo 18,1 proc. pañ, podczas gdy w SWIG80 by³o ich tylko 11,7 proc. Te 18 proc. to wci¹¿ jednak sporo poni¿ej progu 30 proc. wskazywanego jako ten daj¹cy mniejszoœci wp³yw na podejmowane decyzje.

Football news:

Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse