Poland

Pandemioodporne jak nieruchomości

Gor¹ce tematy, znakomici goœcie, ciekawe spostrze¿enia. Tak w du¿ym skrócie mo¿na podsumowaæ tegoroczn¹ edycjê Spotkania Liderów Bran¿y Nieruchomoœci.

Tegoroczna edycja SLBN stanowi³a mix zagadnieñ ekonomiczno-prawnych. Rozpoczêliœmy debat¹ o absolutnym wygranym pandemii, jeœli chodzi o nieruchomoœci. To magazyny, których atrakcyjnoœæ wzros³a wraz ze wzrostem popularnoœci zakupów online.

– Rynek magazynowy nie zarazi³ siê, ani nie zrazi³ pandemi¹. Mamy za sob¹ doskona³y rok i doskona³e wyniki w tym sektorze. Wed³ug naszych wstêpnych obliczeñ, w ca³ym 2020 r. wynajêto ponad 4 mln mkw. powierzchni i wynik ten bêdzie stanowi³ nowy rekord w popycie na powierzchniê produkcyjno-magazynow¹ w Polsce, nie wliczaj¹c umów krótkoterminowych – wskazywa³a Renata Osiecka, partner zarz¹dzaj¹cy w agencji doradczej AXI IMMO.

Dobre wyniki mimo szalej¹cego wirusa mia³y równie¿ nieruchomoœci mieszkaniowe. W tym sektorze coraz silniej widoczny jest tak¿e nowy trend - sprzeda¿y ca³ych budynków pod najem instytucjonalny. Jacek Weso³owski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Trei Real Estate, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e zainteresowanie najmem w obiektach zinstytucjonalizowanych bêdzie w naszym kraju ros³o. - Nie dotrzemy do takich poziomów najmu jak w Austrii czy Niemczech, ale istotna czêœæ mieszkañ bêdzie u nas wynajmowana. Dziœ jest to prawie nic – podkreœla³.

Wszyscy na rynku od lat oczekuj¹ wprowadzenia regulacji dla REIT-ów, czyli spó³ek inwestuj¹cych w nieruchomoœci. Im poœwiêciliœmy trzeci panel w ramach SLBN. Stworzenie ram prawnych dla REIT-ów to bowiem jeden z priorytetów Ministerstwa Rozwoju.

Kolejny z priorytetów resortu to nowa ustawa o planowaniu przestrzennym. O potrzebie nowych regulacji mówi³a w wieñcz¹cym wydarzenie panelu dyskusyjnym podsekretarz stanu Anna Kornecka, która jest odpowiedzialna za jej przygotowanie.

– Prawie 20 lat obowi¹zywania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pokaza³o, ¿e system nie funkcjonuje w³aœciwie. Dziœ pokrycie miejscowymi planami jest ma³e, co powoduje, ¿e tak naprawdê o zagospodarowaniu przestrzennym decyduj¹ poszczególni inwestorzy – t³umaczy³a wiceminister.

Wed³ug niej efekt jest taki, ¿e rozwój gminy nie przebiega prawid³owo, w sposób zaplanowany, a inwestycje realizuje siê przede wszystkim na podstawie warunków zabudowy. Dlatego resort rozwoju chce to zmieniæ. Powy¿sze deklaracje spotka³y siê z umiarkowanym optymizmem ze strony przedstawicieli rynku deweloperskiego.

– Podchodzimy do tego z respektem i zrozumieniem. Mam natomiast pewne w¹tpliwoœci co do okresu przejœciowego. Likwidacja decyzji o warunkach zabudowy, które maj¹ straciæ wa¿noœæ w ci¹gu trzech lat od wejœcia w ¿ycie ustawy, spowoduje, ¿e przez kolejne dwa, piêæ czy siedem lat bêdziemy mieli ogromne obszary nie do zagospodarowania, szczególnie w du¿ych miastach, gdzie bardzo d³ugo trwa uchwalanie planów miejscowych. W zwi¹zku z tym spodziewamy siê ogromnego zamieszania na rynku, a przede wszystkim – wstrzymania realizacji wielu inwestycji nie tylko mieszkaniowych, ale i biurowych oraz kubaturowych – ostrzega³ Grzegorz Kie³psz, prezes Polskiego Zwi¹zku Firm Deweloperskich.

„Pandemioodporne magazyny"

„Rynek mieszkaniowy po pandemii"

„Polskie REIT-y - od zapowiedzi do realizacji"

Football news:

Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money