Poland

"Pandemia słabnie". Moskwa łagodzi restrykcje dla dyskotek

"Pandemia s³abnie" - stwierdzi³ mer Moskwy Siergiej Sobianin, informuj¹c o kolejnym w ostatnim czasie z³agodzeniu obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z koronawirusem. Dzia³alnoœæ w pe³nym wymiarze czasowym bêd¹ mog³y wznowiæ kluby nocne i lokale gastronomiczne.

Mer stolicy Rosji przekaza³, ¿e sytuacja epidemiczna w regionie polepszy³a siê. W ubieg³ym tygodniu œrednia dzienna liczba nowych zaka¿eñ nie przekracza³a 3 tys., spad³a liczba hospitalizowanych po zaka¿eniu SARS-CoV-2. Po raz pierwszy od po³owy czerwca 2020 r. ponad po³owa miejsc na oddzia³ach zakaŸnych jest wolna.

Czytaj tak¿e: Kiedy zniesienie wszystkich obostrzeñ? Jest odpowiedŸ rzecznika Ministerstwa Zdrowia

"Pandemia s³abnie i w tych okolicznoœciach naszym obowi¹zkiem jest stworzenie warunków do jak najszybszego o¿ywienia gospodarczego, szczególnie w najbardziej dotkniêtych sektorach" - podkreœli³ mer Moskwy. "Gratulujê wam, przyjaciele, wspólnego zwyciêstwa i kolejnego kroku w kierunku powrotu do normalnego ¿ycia w Moskwie" - doda³.

Nauka zdalna bêdzie obowi¹zywa³a na uniwersytetach co najmniej do 6 lutego - decyzja w sprawie powrotu studentów do nauczania tradycyjnego ma zapaœæ po konsultacjach z resortem edukacji. Równie¿ w lutym ma zapaœæ decyzja dotycz¹ca pozosta³ych restrykcji. W mocy pozosta³y te¿ ograniczenia dotycz¹ce osób po 65. roku ¿ycia oraz z chorobami przewlek³ymi.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7