Poland

Pandemia przyćmiła brexit

Adobe Stock

Wielki gospodarczy armagedon na Wyspach nie nadszed³, choæ oczywiœcie wiele firm z Wielkiej Brytanii i Europy kontynentalnej ponios³o znaczne koszty.

Mo¿emy siê uœmiechaæ lub oburzaæ, czytaj¹c o z³oœliwych celnikach konfiskuj¹cych kanapki kierowcom ciê¿arówek wracaj¹cym do Wielkiej Brytanii, ale pewne niedogodnoœci, które powsta³y w handlu, s¹ czymœ realnym. Analitycy firmy ubezpieczeniowej Euler Hermes przewiduj¹, ¿e brytyjscy eksporterzy mog¹ straciæ w 2021 r. potencjalne przychody wynosz¹ce 25 mld funtów. Potencjalna strata dla polskich eksporterów to 1,6 mld z³ w drugim pó³roczu 2021 r.

Brexit odczuwa te¿ brytyjska bran¿a finansowa. Czêœæ aktywów i personelu odp³ynê³a z londyñskiego City na kontynent, choæ ogólnie nie tak du¿a, jak sugerowa³y wczeœniejsze alarmistyczne prognozy. Niepewnoœæ co do warunków brexitu przyczyni³a siê te¿ do odk³adania przez spó³ki inwestycji. Jednak wszelkie wiadomoœci mówi¹ce o negatywnych aspektach wyjœcia Albionu z Unii by³y w ostatnich tygodniach s³abo dostrzegalne. Przyæmi³a je bowiem pandemia koronawirusa, która du¿o skuteczniej odciê³a Wielk¹ Brytaniê od reszty Europy. W jej obliczu straszenie brexitowym chaosem nie robi ju¿ na nikim wra¿enia.

Pandemia pokaza³a te¿, ¿e wyjœcie Wielkiej Brytanii z UE nie przynios³o tylko samych z³ych skutków. Brytyjczycy, uwolnieni od unijnej biurokracji, mogli szybciej rozpocz¹æ program szczepieñ przeciwko Covid-19. Nie gwarantuje to co prawda rych³ego powrotu ich gospodarki do zdrowia, ale powrót do normalnoœci mo¿e byæ tam szybszy ni¿ we Francji czy w Niemczech. W procesie odzyskiwania si³ po pandemii Wielka Brytania nie bêdzie korzystaæ z ¿adnych unijnych funduszów, ale nie musi siê te¿ do nich dok³adaæ i o nie wyk³ócaæ. Sama swobodnie kszta³tuje swoj¹ politykê gospodarcz¹, pieniê¿n¹, klimatyczn¹ oraz imigracyjn¹.

Na razie trudno powiedzieæ, jak wykorzysta tê swobodê, ale g³upot¹ by³oby uznawanie z góry, ¿e Brytyjczycy poza Wspólnot¹ s¹ skazani na klêskê. Prawdopodobieñstwo, ¿e Wielka Brytania bêdzie w nadchodz¹cych latach osi¹ga³a wiêkszy wzrost PKB ni¿ strefa euro, jest przecie¿ ca³kiem spore. Zamiast wiêc martwiæ siê o Brytyjczyków, zajmijmy siê w³asnym podwórkiem.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7