Poland

Pandemia pokonała kolejną wielką filmową imprezę

Organizatorzy festiwalu filmowego w Karlowych Warach og³osili dzisiaj, ¿e ich przegl¹d odbêdzie siê w tym roku nie – jak zawsze – na pocz¹tku lipca, lecz w dniach 20-28 sierpnia.

„Podjêliœmy tê decyzjê po konsultacji z ekspertami i po dok³adnym rozwa¿eniu obecnej sytuacji. Mamy nadziejê, ¿e najbli¿sze miesi¹ce przynios¹ znacz¹cy wzrost liczby szczepieñ, dziêki którym pandemia zostanie opanowana, co pozwoli nam na przeprowadzenie festiwalu w Karlowych Warach w maksymalnie bezpiecznej dla goœci i przyjezdnych formie. Oczywiœcie jesteœmy gotowi przestrzegaæ wszystkich obowi¹zuj¹cych przepisów ” — powiedzia³ dyrektor KVIFF Kryštof Mucha.

Z kolei dyrektor artystyczny Karel Och zapewnia, ¿e przesuniêcie daty festiwalu nie oznacza d³ugofalowej zmiany tradycyjnego kalendarza w przysz³oœci. 56. edycja festiwalu ma powróciæ do swojego sta³ego terminu. Ju¿ dziœ wiadomo, ¿e powinna siê odbyæ w dniach od 1 do 9 lipca 2022 roku.

Tegoroczny termin nie jest specjalnie szczêœliwy. Zaledwie kilka dni póŸniej ma siê zacz¹æ festiwal w Wenecji, zaplanowany miêdzy 1 a 9 wrzeœnia.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again