Poland

Pandemia ograniczyła produkcję awionetek

Œwiatowe dostawy samolotów dyspozycyjnych zmala³y w 2020 r. o 20,4 proc. do 644, bo pandemia wp³ynê³a na wielkoœæ produkcji — poda³a organizacja ich producentów GAMA

General Dynamics, Gulfstream, Bombardier i Textron zanotowa³y wyraŸn¹ poprawê w ostatnim kwartale 2020 r., ale ca³y sektor nie spodziewa siê pe³nego odrodzenia w bie¿¹cym roku. Lotnictwo dyspozycyjne wysz³o z pandemii szybciej od tradycyjnych linii lotniczych dziêki wzrostowi popytu wœród tych, którzy kupowali takie samoloty po raz pierwszy, podró¿y w wolnym czasie dla wypoczynku oraz dziêki bogatym ludziom, którzy korzystali z prywatnych odrzutowców, aby unikn¹æ zara¿enia siê koronawirusem — pisze Reuter.

- Dosz³o do zmiany zachowania. Kupuj¹cy nie zadaj¹ ju¿ pytañ, które zadawaliby w normalnych warunkach dotycz¹ce osi¹gów samolotów. Interesuje ich, jak czyste sa te samoloty, jak¹ maj¹ jakoœæ powietrza — stwierdzi³ Mike Amalfitano, dyrektor dzia³u samolotów dyspozycyjnych Embraera podczas brefingu online na temat danych GAMA.

Ograniczenia w podró¿ach i w produkcji wp³ynê³y na wielkoœæ dostaw, a popyt firm by³ kiepski, ale prezes firmy Signature Flight Support, Tony Lefebvre powiedzia³, ¿e dostrzega „pojawianie siê zielonych pêdów w popycie na podró¿e s³u¿bowe wraz z rozpowszechnianiem siê na œwiecie szczepionek na COVID-19". Zaczynamy dostrzegaæ powrót do latania w interesach— doda³ na tym briefingu.

Football news:

Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League