Poland

Pandemia nakręca sprzedaż AGD. To nie tylko gotowanie w domu

Handel

AGD

Bloomberg

Sprzeda¿ w 2020 r. wzros³a o ponad 10 proc. w liczbie sztuk i a¿ o 16 proc. pod wzglêdem wartoœci. To efekt izolacji, czêstszego gotowania w domu, ale tak¿e dba³oœci o zdrowie i wygodê.

AGD to jedna z najwa¿niejszych kategorii polskiego rynku elektroniki u¿ytkowej, ale jej wyniki w pandemii zaskoczy³y nawet optymistów. Zamkniêci w domach Polacy kupowali chêtnie nie tylko pralki czy lodówki, ale równie¿ zmywarki czy suszarki do ubrañ.

– Ich sprzeda¿ roœnie od lat, ale 2020 r. by³ wyj¹tkowy. W ostatnich miesi¹cach roku ich sprzeda¿ wynosi³a nawet po 50 tys. miesiêcznie, w efekcie ca³oroczny wynik to 300 tys. sztuk – mówi Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska, organizacji producentów AGD. Jak podaje, ostatecznie sprzeda¿ krajowa wzros³a o ponad 10 proc., do 7 mln sztuk, a wartoœciowa o 16 proc., do niemal 9 mld z³. Na koniec paŸdziernika wartoœæ eksportu kategorii by³a o ponad 4 proc. wiêksza ni¿ rok temu, przekracza ju¿ 16,3 mld z³.

Zak³ady ostro pracuj¹

W œlad za popytem roœnie produkcja, choæ pe³ne dane za 2020 r. nie s¹ dostêpne. – O¿ywienie widaæ na wielu rynkach europejskich. S¹ te¿ zmiany zachowañ, na przyk³ad klienci poœwiêcaj¹ wiêcej uwagi efektywnoœci energetycznej kupowanego sprzêtu. W œlad za wzrostem znaczenia kana³u internetowego roœnie sprzeda¿ znanych i renomowanych marek kosztem tych walcz¹cych o uwagê tylko cen¹ – dodaje Konecki.

Sprzeda¿ AGD spad³a tylko w marcu i kwietniu, ale pozosta³e miesi¹ce to ju¿ wysokie wzrosty. Popyt siê jednak zmienia. – Polska i Niemcy to kraje, które radz¹ sobie najlepiej, generuj¹ nawet wzrosty w stosunku do 2019 r. Pod wzglêdem rentownoœci musimy mocno pracowaæ szczególnie na rynku polskim, gdzie mar¿e nie s¹ dla nas satysfakcjonuj¹ce w porównaniu z rynkami zagranicznymi – mówi Micha³ Rakowski, cz³onek zarz¹du firmy Amica. – Nie publikujemy prognoz, ale na pewno bêdziemy walczyæ przynajmniej o powtórzenie wyników roku 2019 – dodaje.

– Trend wzrostowy by³ wyraŸnie widoczny w ca³ej Europie. Eksport z naszych szeœciu polskich fabryk zwiêkszy³ siê o kilkanaœcie procent – mówi Konrad Pokutycki, prezes BSH Sprzêt Gospodarstwa Domowego. – W ostatnich trzech latach intensywnie inwestowaliœmy w nowe fabryki i wzrost mocy produkcyjnych tych ju¿ istniej¹cych. Najwa¿niejsze inwestycje produkcyjne to otwarcie najwiêkszej w Europie fabryki zmywarek, uruchomienie dwóch fabryk we Wroc³awiu oraz rozbudowa fabryki suszarek w £odzi – dodaje.

Popyt zmieni³ siê na wielu poziomach. – Zamkniêcie restauracji i barów oraz praca zdalna przyczyni³y siê do czêstszego gotowania w domu i sprz¹tania. Dlatego dobre i efektywne AGD sta³o siê jeszcze bardziej potrzebne ni¿ wczeœniej. Ograniczenia w wyjazdach wakacyjnych da³y impuls do remontów – t³umaczy Pokutycki. BSH liczy, ¿e 2021 r. bêdzie znacznie spokojniejszy i zakoñczy siê równie¿ kilkuprocentowym wzrostem w porównaniu do 2020 r.

Szybkie zwroty akcji

– Pomimo bardzo trudnej sytuacji na prze³omie pierwszego i drugiego kwarta³u, wynikaj¹cej z wybuchu pandemii, to by³ bardzo udany sprzeda¿owo rok, jesteœmy bardzo zadowoleni z wyników osi¹gniêtych w Polsce i na innych rynkach, nasze zak³ady produkuj¹ g³ównie na potrzeby eksportu – mówi Zygmunt £opalewski, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Whirlpool Company Polska. – Wysoki popyt tak¿e w ci¹gle mocno rozwijaj¹cych siê kategoriach, jak zmywarki, suszarki do ubrañ czy ekspresy do kawy, to efekt nowych trendów konsumenckich, wiêkszej dba³oœci o zdrowy styl ¿ycia, co wynika z przymusowego odizolowania w domach – dodaje.

W podobnym tonie wypowiada siê Krzysztof Kudlek, dyrektor generalny Electrolux Poland. – Czêœciej pierzemy oraz zaczêliœmy przywi¹zywaæ uwagê do jakoœci powietrza w naszych domach, wskutek czego wzrós³ np. popyt na oczyszczacze powietrza – mówi. – Do wzrostu popytu z pewnoœci¹ przyczyni³y siê znacznie zmniejszone wydatki na podró¿e, które mog³y byæ przeniesione na wydatki mieszkaniowe. Eksport generalnie te¿ rós³ w naszej bran¿y, bo z podobnym trendem zmiany zachowañ konsumentów, wraz ze zwiêkszonym popytem, mieliœmy do czynienia w ca³ej Europie – dodaje.

W sklepach te¿ zmiany

Detaliœci potwierdzaj¹, ¿e na rynku widaæ nowe trendy. – Niepewnoœæ na pocz¹tku pierwszej fali zachorowañ i obawa przez d³ugotrwa³ym lockdownem spowodowa³y, ¿e wiele osób zaopatrywa³o siê w zamra¿arki do ¿ywnoœci. Dotychczas nie by³ to produkt pierwszego wyboru, a od wiosny ub.r. zainteresowanie nim siê utrzymuje, choæ nie jest ju¿ na takim poziomie jak w marcu i kwietniu 2020, kiedy ich sprzeda¿ by³a najwy¿sza – mówi Sebastian Karwacki, kierownik dzia³u handlowego RTV Euro AGD.

A co cieszy³o siê powodzeniem w ostatnich miesi¹cach? – Zmywarki do naczyñ oraz automatyczne suszarki – mówi Karwacki. – W³aœciwie dla wiêkszoœci kategorii du¿ego AGD by³ to dobry rok – dodaje i podkreœla, ¿e ograniczenia wyjazdów zwi¹zane z pandemi¹ oraz trudnoœæ w zaplanowaniu urlopów sk³oni³a wiele osób do poœwiêcenia wolnego czasu na remont mieszkania lub domu, co w konsekwencji prze³o¿y³o siê równie¿ na sprzeda¿ sprzêtu gospodarstwa domowego.

W œlad za zmian¹ zachowañ zwi¹zan¹ z pandemi¹ mocno wzros³o znaczenie kana³u internetowego. Na koniec listopada 2019 r. odpowiada³ on za 17,9 proc. sprzeda¿y, a w 2020 r. ju¿ za 25,6 proc. Podobny trend zanotowa³y wszystkie kategorie elektroniki u¿ytkowej.

Domowe biura trzeba by³o wyposa¿yæ od podstaw

Nawet trzy czwarte Polaków kupi³o jakiœ sprzêt biurowy do pracy w domu, a 60 proc. tej grupy wyda³o na ten cel ponad 1000 z³ – wynika z przedstawionych we wtorek badañ przeprowadzonych na zlecenie firmy Fellowes. Z wiêkszych rzeczy najczyœciej kupowaliœmy wygodne krzes³a i fotele biurowe, biurka, monitory, oœwietlenie stanowiska pracy i oczyszczacze powietrza. Wœród drobniejszych rzeczy by³y to ergonomiczne myszki, klawiatury, podk³adki pod dokumenty i sprzêt, a tak¿e podpórki dla pleców czy nadgarstków. Dodatkowe koszty zaaran¿owania przestrzeni biurowej we w³asnych czterech k¹tach ponios³o 41 proc. pracuj¹cych w home office – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Personnel Service. Kupowane sprzêty i produkty to m.in. laptop, drukarka, biurko czy wygodne krzes³o, a najczêœciej takie wydatki ponosi³y osoby m³ode. Oba badania ró¿ni¹ siê metodologi¹, ale wskazuj¹ to samo: przed pandemi¹ nasze domy w zasadzie nie by³y przystosowane, by w nich pracowaæ na pe³en etat. Zreszt¹ do dziœ nawet 15 proc. respondentów z badañ Fellowes korzysta ze zwyk³ego krzes³a i sto³u w jadalni, 12 proc. pracuje, siedz¹c na kanapie, a 6 proc. – le¿¹c w ³ó¿ku.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7