Poland

Pandemia na zgodę. Premier apeluje o solidarność

Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski w Sejmie

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Morawiecki: Do czasu wynalezienia szczepionki na Covid-19 najlepsz¹ szczepionk¹ jest solidarnoœæ.

To wszystko przy nadzwyczajnych œrodkach ostro¿noœci w Sejmie, a w tle kolejne rekordowe liczby zaka¿eñ – w œrodê ponad 10 tysiêcy. I zapowiedzi nowych obostrzeñ. Od czasu I fali kryzysu wiosn¹, w parlamencie nie by³o takich emocji. Premier Morawiecki podkreœli³ w wyst¹pieniu, ¿e rz¹d stosuje elastyczn¹ „strategiê œrodka". – Z jednej strony mamy tych, którzy chc¹ doprowadziæ do ca³kowitego lockdownu, z drugiej tych, którzy chc¹ ignorowaæ Covid-19 – podkreœli³. I apelowa³ o wspó³pracê. Podziêkowa³ za konstruktywne prace, ale tylko przedstawicielom Koalicji Polskiej i Lewicy. Tak jak informowa³a „Rzeczpospolita", premier mówi³ te¿ wiele o solidarnoœci spo³ecznej. – Do czasu wynalezienia szczepionki solidarnoœæ jest t¹ szczepionk¹ – podkreœla³.

Polityczne akcenty przemówienia, które zawiera³o te¿ opis linii obronnych w walce z epidemi¹, to – jak s³yszymy – efekt m.in. przeprowadzonych przez PiS badañ, które wskazuj¹, ¿e Polacy oczekuj¹ teraz politycznej wspó³pracy. Apel o zgodê ma przetestowaæ intencje opozycji.

Lider KO Borys Budka w odpowiedzi pokaza³ na sejmowej mównicy 16 ustaw zg³oszonych w ostatnich miesi¹cach przez KO, a odrzuconych lub zamro¿onych przez PiS. – Bêdziemy wspó³pracowaæ z ka¿dym, aby pomóc Polakom. Ale nie zast¹pimy rz¹du w dzia³aniach – mówi³ Budka. Zarzuci³ te¿ rz¹dowi, ¿e ten „nie da³ rady" w trakcie kryzysu, przypomina³ s³owa by³ego ministra £ukasza Szumowskiego o przygotowywaniu planów na drug¹ falê epidemii.

Wymiana ciosów by³a ostra. – Prawda jest taka, ¿e doszliœmy do œciany. To jest opinia lekarzy. Czas spojrzeæ prawdzie w oczy – mówi³ Budka. Liderzy innych partii krytykowali rz¹d ze wszystkich stron. Politycy Konfederacji – politykê rz¹du dotycz¹c¹ obostrzeñ, lider PSL W³adys³aw Kosiniak-Kamysz przypomina³ s³owa prezydenta Andrzeja Dudy o tym, ¿e epidemia jest pod kontrol¹. Prezes PSL podtrzyma³ chêæ wspó³pracy z rz¹dem, ale jak zaznaczy³, musi opieraæ siê ona na prawdzie. Tak¿e w œrodê nad poselskimi zmianami w ustawach pracowa³a Komisja Zdrowia. Wiêkszoœæ poprawek opozycji przepad³a. G³osowania przesuniêto na póŸny wieczór. Senat ma zaj¹æ siê nowymi przepisami w poniedzia³ek.

Poprawki zg³oszone przez opozycjê:

- Mniejsze kary dla szpitali. Zdaniem Koalicji Obywatelskiej kara do 50 proc. dodatku covidowego dla szpitali za nieprawid³owoœci jest zbyt wysoka. Maksymalnie powinno to byæ 4 proc.

- Dodatek dla wszystkich pracuj¹cych przy Covid. Lewica chce, by 200-proc. dodatek nale¿a³ siê wszystkim pracuj¹cym, nie tylko medykom

- 100 proc. p³acy na kwarantannie równie¿ dla funkcjonariuszy stra¿y miejskich i gminnych postulowa³a Hanna Gil-Pi¹tek z Ruchu Ho³owni

- Konfederacja domaga siê zniesienia obowi¹zku noszenia maseczek i nie chce lekarzy spoza UE do pomocy przy pandemii

Football news:

Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director
Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it