Poland

Pandemia. Drastyczny spadek turystyki w hiszpańskim PKB

Fot. Bloomberg

4,3 procent wed³ug jednego raportu, a 5,5 procent wed³ug innego, wyniós³ w zesz³ym roku udzia³ turystyki w PKB Hiszpanii. To ponad dwa razy mniej ni¿ rok wczeœniej, kiedy by³o udzia³ siêga³ 12,4 procent.

Pierwszy szacunek poda³ Exceltur, organizacja zrzeszaj¹ca 33 najwiêksze firmy turystyczne w kraju.

Autorami bardziej optymistycznej wersji s¹ wspó³pracuj¹ce ze sob¹ Uniwersytet Nebrija w Madrycie i organizacja bran¿y turystycznej Mesa del Turismo.

Wed³ug Narodowego Banku Hiszpanii do listopada zesz³ego roku przychody bran¿y turystycznej wynios³y 15,52 miliarda euro i by³y o 76,9 procent mniejsze ni¿ przed rokiem.

W 2020 roku do Hiszpanii przyjecha³o 18,9 miliona turystów, co oznacza spadek o 77,3 procent, porównuj¹c z tym samym okresem roku 2019. Najmniej osób podró¿owa³o w drugim i czwartym kwartale roku, kiedy kraj wprowadza³ ograniczenia w zwi¹zku z rozprzestrzenianiem siê koronawirusa.

Hosteltur podaje, ¿e najmniej osób przyjecha³o z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Spadek widoczny jest te¿ w liczbie noclegów – goœcie spoza Hiszpanii zrealizowali ich o 81,7 procent mniej ni¿ przed rokiem. W wypadku turystów krajowych ró¿nica wynios³a 57,6 procent.

To wszystko prze³o¿y³o siê te¿ na zwolnienia. Jak podaje narodowa organizacja turystyczna, Turespana, spadek zatrudnienia wyniós³ 12,7 procent, licz¹c rok do roku. Dla porównania – w 2019 roku wskaŸnik ten wzrós³ o 36,6 procent.

Football news:

Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes