Poland

Pandemia bezprawia nie usprawiedliwia

Nie mo¿na przy okazji niekontrowersyjnej i niewielkiej zmiany w kodeksie karnym zmieniaæ istoty postêpowania karnego – twierdzili w czwartek zgodnie pos³owie opozycji.

Wszystkie opozycyjne kluby opowiedzia³y siê w czwartek za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu zmian w kodeksie i procedurze karnej autorstwa PiS. Pierwotnie projekt mia³ dotyczyæ jedynie dostosowania zapisów kodeksu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2017 r.

– I gdyby na tym poprzestano, by³aby zgoda – zapewnia³a podczas debaty pose³ Barbara Dolniak z KO.

Na tym siê jednak nie skoñczy³o. Projekt zawiera te¿ inne rozwi¹zania, zdaniem opozycji nie do przyjêcia. Pos³anka wymieni³a zmianê zapisów umo¿liwiaj¹cych udostêpnienie akt postêpowania przygotowawczego. Jak wyjaœnia³a, media, a za ich spraw¹ opinia publiczna, nie dowiedz¹ siê o bulwersuj¹cych sprawach prowadzonych przez prokuraturê, a dotycz¹cych np. przedstawicieli w³adzy pañstwowej.

– Dostêp do informacji nie jest przywilejem, bez niego nie ma demokracji – zakoñczy³a pose³ Dolniak.

Kolejny krytyczny g³os pochodzi³ od pos³anki Lewicy Katarzyny Ueberhan. Niemal jednym tchem wymieni³a 13 przepisów konstytucji, które narusza projekt.

– Nie godzimy siê, by pod pretekstem implementacji prawa europejskiego przemycano do polskiego ustawodawstwa rozwi¹zania skrajnie kontrowersyjne – mówi³ pose³ Koalicji Polskiej Krzysztof Paszyk.

Kolejni mówcy nie zostawili na rz¹dowych propozycjach suchej nitki. – Te zmiany s¹ objawem epidemii bezprawia – stwierdzi³a np. Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Rz¹dowych propozycji broni³ Micha³ Woœ, wiceminister sprawiedliwoœci.

– To ustawodawca ma prawo okreœliæ zakres przedawnienia i w tym przypadku oczywiste jest, ¿e gwarancj¹ dla obywateli jest to, ¿e je¿eli dosz³o do przedawnienia, to prawo w tym przypadku nie dzia³a wstecz. Natomiast zasad¹ co do przedawnienia jest mo¿liwoœæ retroaktywnoœci akurat w tym zakresie – wyjaœnia³.

Pose³ Piotr Sak, sprawozdawca projektu, uspokaja³ najbardziej krytycznych pos³ów.

– Wprowadzenie zakazu zrzucania siê na grzywny za wykroczenia ma przeciwdzia³aæ demoralizacji sprawców. Powinni poczuæ dolegliwoœæ pope³nionych czynów – twierdzi³.

PiS chce do tzw. ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. dodaæ zapis, ¿e w okresie obowi¹zywania stanu zagro¿enia epidemicznego albo stanu epidemii og³oszonego z powodu Covid-19 oraz w terminie szeœciu miesiêcy po dniu ich odwo³ania nie biegn¹ terminy: przedawnienia karalnoœci czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestêpstwa i przestêpstwa skarbowe. W tym samym czasie w sprawach o przestêpstwa zagro¿one kar¹ do piêciu lat wiêzienia na rozprawie apelacyjnej s¹d orzeka w sk³adzie jednego sêdziego.

Szykuj¹ siê te¿ zmiany w porêczeniach: pojawiæ siê ma zakaz zrzutek na kaucjê (nawet w rodzinie). Pos³owie chc¹ te¿ przyspieszyæ procedowanie w sprawach karnych i proponuj¹ wprowadzenie mo¿liwoœci wysy³ania aktów oskar¿enia drog¹ e-mailow¹.

Etap legislacyjny: po I czytaniu w Sejmie

Football news:

Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game