Poland

Panattoni z działką na Annopolu

Deweloper nieruchomoœci przemys³owych kupi³ w Warszawie dzia³kê o powierzchni 8,2 ha. Wybuduje tam kolejny park City Logistics.

City Logistics Warsaw IV zaoferuje ok. 40 tys. mkw. Dwa obiekty powstan¹ przy drodze S8, w s¹siedztwie pêtli tramwajowej. - Umiejscowienie naszej nowej inwestycji na Annopolu wi¹¿e siê z szeregiem korzyœci – mówi Marek Dobrzycki, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Panattoni. – Dziêki bezpoœredniemu po³¹czeniu z Bia³ymstokiem i Poznaniem czy dalej z Niemcami to doskona³a baza dla najemców. Po drugie, obiekt bêdzie doskonale skomunikowany z reszt¹ miasta. Nie mo¿na równie¿ zapominaæ, ¿e Annopol to historyczna tkanka przemys³owa Warszawy, a lokalizacja nie wchodzi w konflikt z zabudow¹ mieszkaln¹.

City Logistics Warsaw IV to szósta inwestycja City Logistics w stolicy. Poza Warszaw¹ te projekty s¹ rozwijane we Wroc³awiu, w Katowicach, £odzi i Poznaniu. W ramach miejskiej logistyki deweloper dostarczy³ ok. 200 tys. mkw. W trakcie budowy jest 100 tys. mkw.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7