Poland

Panattoni na Pomorzu Zachodnim

materia³y prasowe

Centrum logistyczne o powierzchni 172 tys. mkw. firma wybuduje na przedmieœciach Stargardu. Budowa parku rozpocznie siê w tym roku.

Panattoni Park Stargard powstanie na 30-hektarowej dzia³ce przy ul. Metalowej na przedmieœciach miasta. Park bêdzie siê sk³ada³ z trzech hal. - Najemcy z ró¿nych bran¿ bêd¹ mogli korzystaæ z elastycznych modu³ów, które pozwol¹ zarówno na obs³ugê procesów magazynowych, jak i produkcyjnych. Park bêdzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie „Very Good", spe³niaj¹c wysokie wymagania œrodowiskowe – podaje Panattoni w komunikacie. – Atutem inwestycji jest jej po³o¿enie na styku korytarza transportowego ze Skandynawii na po³udnie i tras do Berlina.

Na Pomorzu Zachodnim Panattoni wybudowa³o do tej pory niemal 500 tys. mkw. powierzchni magazynowo-przemys³owej. - Niemcy to nasz g³ówny partner handlowy od lat, ale teraz Polska wyrasta na g³ównego dostawcê towarów do Niemiec w Europie. Niemiecki Urz¹d Statystyczny w³aœnie poinformowa³, ¿e Polska po raz pierwszy zosta³a pi¹tym najwa¿niejszym partnerem handlowym Niemiec, wyprzedzaj¹c w tym zestawieniu W³ochy i plasuj¹c siê za Chinami, Holandi¹, USA, Francj¹. To wskazuje na rosn¹ce znaczenie Polski dla niemieckiego handlu zagranicznego. W ubieg³ym roku obroty handlowe miêdzy naszymi krajami wynios³y blisko 123 mld euro – mówi Dorota Jagodziñska-Sasson, dyrektor generalny Panattoni.

Football news:

Cavani's goal to Tottenham was cancelled out after VAR due to McTominay's go-ahead
Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun