Poland

Pakiet e-commerce – zmiany nie tylko w handlu elektronicznym

Adobe Stock

Unijny pakiet dotycz¹cy zmian w podatku od towarów i us³ug w zakresie handlu elektronicznego to pakiet, który ma na celu u³atwienie handlu transgranicznego, zwalczanie oszustw zwi¹zanych z tym podatkiem i zapewnienie uczciwej konkurencji dla przedsiêbiorców z UE.

Pakiet mia³ obowi¹zywaæ od pocz¹tku 2021 r., lecz ze wzglêdu na pandemiê Covid-19 data rozpoczêcia jego stosowania, w tym przepisów wykonawczych do niego, zosta³a przesuniêta. Nowy termin ustanowiono na 1 lipca 2021 r., ale ju¿ teraz warto by przedsiêbiorcy, nie tylko zajmuj¹cy siê e-handlem, ale œwiadcz¹cy szeroko rozumiane transgraniczne us³ugi B2C, przemyœleli praktyczne skutki, jakie nios¹ dla ich biznesu zaplanowane na przysz³y rok zmiany.

Wyzwania cyfryzacji

Modernizacja i uproszczenie podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego stanowi element ogólnej strategii UE zwi¹zanej z jednolitym rynkiem cyfrowym. UE dostrzegaj¹c, ¿e dotychczasowe zasady VAT wymagaj¹ dostosowania do dynamicznego rozwoju bran¿y e-commerce oraz jej specyfiki, sukcesywnie od koñca 2017 r. uchwala regulacje oraz wdra¿a mechanizmy zwi¹zane z pobieraniem podatku VAT od transgranicznego handlu elektronicznego.

Czytaj te¿: Koniec tanich przesy³ek z Chin

Ost...

Football news:

Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto