Poland

"Ozdrowieńcy będą mogli się szczepić przeciwko COVID-19"

Szczepionka na COVID koncernu Pfizer i firmy BioNTech

AFP

Osoby, które przesz³y COVID-19, bêd¹ mog³y siê zaszczepiæ przeciwko tej chorobie, gdy szczepionka bêdzie dostêpna na rynku - oœwiadczy³ dr Francis Collins, dyrektor amerykañskiego Narodowego Instytutu Zdrowia.

- Nie wiemy na pewno czy przejœcie tej choroby oznacza, ¿e nie jest siê podatnym na kolejne zaka¿enie, a wiêc te osoby bêd¹ mog³y ustawiæ siê w kolejce po szczepionki - podkreœli³ dr Collins.

Dr Collins doda³, ¿e w czasie testów klinicznych szczepionkê podano pewnej grupie ludzi, u których przeprowadzony wczeœniej test na obecnoœæ przeciwcia³ œwiadcz¹cych o kontakcie z koronawirusem da³ wynik pozytywny - i nie zauwa¿ono u nich ¿adnych powa¿nych efektów ubocznych.

- A wiêc nie ma powodu, by nie szczepiæ siê, jeœli wczeœniej przesz³o siê zaka¿enie - podsumowa³.

Koncerny Pfizer i Moderna z³o¿y³y ju¿ wnioski do Federalnej Agencji ¯ywnoœci i Leków o zatwierdzenie do u¿ycia, w sytuacjach nadzwyczajnych, ich eksperymentalnych szczepionek przeciw COVID-19, które pomyœlnie przesz³y trzeci¹ fazê testów klinicznych.

Oczekuje siê, ¿e szczepionki te zostan¹ zatwierdzone do u¿ycia jeszcze w grudniu - szczepienia przeciw COVID-19 mia³yby rozpocz¹æ siê w Stanach Zjednoczonych przed koñcem 2020 roku.

W pierwszej kolejnoœci w USA szczepieni maj¹ byæ pracownicy ochrony zdrowia i pensjonariusze domów opieki spo³ecznej oraz ich opiekunowie.

2 grudnia pierwszym krajem na œwiecie, który zatwierdzi³ szczepionkê Pfizera do powszechnego u¿ycia, zosta³a Wielka Brytania.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years