Poland

Ostrożnie z kryptowalutami. Można wiele zarobić, ale i stracić

MP Inwestycje

Wzrost popytu na kryptowaluty poci¹ga za sob¹ wzrost przestêpców próbuj¹cych na tym trendzie coœ ugraæ.

Shutterstock

Szukaj¹c alternatywnych form inwestycji wysokiego ryzyka, mo¿emy zainteresowaæ siê cyfrowymi walutami. Trzeba jednak byæ ostro¿nym. Bitcoin wygrywa z dolarem i z³otem. Rosn¹ te¿ jego konkurenci: ether, lumen i ripple. Na kryptowalutach mo¿na sporo zyskaæ, ale te¿ wiele straciæ.

Najbardziej znana na œwiecie waluta cyfrowa – bitcoin, zdro¿a³a w tym roku o 160 proc., a kurs zbli¿a siê do 19 tys. dolarów. Mimo to prognozy dalszego wzrostu kursu rosn¹ z dnia na dzieñ, rozbudzaj¹c nadzieje na niebotyczne zyski.

David Grider, strateg Fundstrat Global Advisors, uwa¿a, ¿e bitcoin pod koniec 2021 r. wzroœnie do 25 tys. dolarów. Mike Novogratz, za³o¿yciel Galaxy Digital, og³osi³ na Twitterze, ¿e podro¿eje do 65 tys. dolarów. Brian Estes, dyrektor ds. inwestycji w funduszu hedgingowym Off the Chain Capital poszed³ jeszcze dalej i granicê postawi³ na 288 tys. dolarów, a Tom Fitzpatrick, strateg w Citigroup twierdzi, ¿e mo¿e to byæ nawet 318 tys. dolarów.

Inwestorzy doceniaj¹ odpornoœæ kryptowalut na inflacjê, bo nie mo¿na ich dodrukowaæ

Grider nie zapomina o bañce spekulacyjnej na bitcoinie w 2017 r., kiedy kurs zbli¿a³ siê pod koniec grudnia do 20 tys. dolarów, a póŸniej spad³ o 70 proc. Uwa¿a jednak, ¿e historia siê nie powtarza, choæ i wtedy – ju¿ po krachu – optymizmu w jego firmie nie brakowa³o. Tom Lee, wspó³za³o¿yciel Fundstrat, prognozowa³ na pocz¹tku 2018 r., ¿e cena bitcoina pod koniec roku dojdzie do 25 tys. dolarów, a wiêc obecnej prognozy. Nigdy nie dosz³a.

Nie sprawdzi³y siê tak¿e oczekiwania Novogratza, który w listopadzie 2017 r. prognozowa³, ¿e cyfrowa waluta do koñca 2018 r. bêdzie kosztowa³a 40 tys. dolarów, a zakoñczy³a rok na 4 tys. dolarów. Pojawiaj¹ siê te¿ g³osy, ¿e charakterystyczna dla bitcoina zmiennoœæ, któr¹ mo¿na by³o obserwowaæ od jego powstania przez ponad dekadê, powróci.

Nie mo¿na te¿ wykluczyæ realizacji zysków przez tych, którzy kupowali kryptowaluty po zawy¿onych cenach dwa i trzy lata temu. Vijay Ayyar, szef rozwoju biznesu kryptogie³dy Luno w Singapurze przypomina, ¿e ka¿dy du¿y wzrost kursu bitcoina zawsze koñczy siê 30–40-procentow¹ korekt¹.

Tegoroczny wzrost bitcoina t³umaczony jest zainteresowaniem kryptowalutami du¿ych firm inwestycyjnych, takich jak Fidelity Investments, który w lecie utworzy³ bitcoinowy fundusz inwestycyjny czy JPMorgan Chase & Co. Nie bez znaczenia by³a te¿ paŸdziernikowa decyzja PayPal o umo¿liwieniu klientom dostêpu do kryptowalut. Dan Schulman, prezes PayPala, uwa¿a nawet, ¿e bitcoin stanie siê faktycznym œrodkiem p³atniczym. Pozytywnie o bitcoinie wypowiada siê równie¿ Rick Rieder, dyrektor inwestycyjny BlackRock. Edward Moya, starszy analityk rynkowy w Oanda, nie wierzy jednak, ¿e inwestorzy instytucjonalni pozwol¹ Bitcoinowi pod¹¿aæ tylko w jednym, wzrostowym kierunku, mimo ¿e jeszcze niedawno twierdzi³, ¿e œwiat wydaje siê gotowy na cyfrow¹ walutê. Konkurencja mo¿e byæ jednak du¿a. O potrzebie cyfrowych walut wspomina³o ju¿ kilka banków centralnych, m.in. Europejski Bank Centralny.

Prym wiedzie bitcoin, ale to nie on najbardziej zdro¿a³

Inwestorzy doceniaj¹ jednak odpornoœæ kryptowalut na inflacjê, poniewa¿ nie mo¿na ich dodrukowaæ tak jak robi¹ to banki centralne poszczególnych pañstw z papierowymi pieniêdzmi. Nie bez znaczenia jest te¿, jak podkreœla Denis Vinokourov, szef analiz w londyñskim Bequant, poszukiwanie dywersyfikacji inwestycji.

Prym wiedzie bitcoin, ale to nie on najbardziej zdro¿a³. Coraz wiêksz¹ uwagê skupiaj¹ równie¿ inne kryptowaluty: ether, który kosztuje ponad 600 dolarów, najwiêcej od czerwca 2018 roku, a w tym roku podro¿a³ o 370 proc., lumen sieci Stellar, który od stycznia podro¿a³ o 290 proc., i maj¹cy najlepsz¹ passê od paŸdziernika ripple.

bitcoin kryptowalytyTegoroczny wzrost bitcoina t³umaczony jest zainteresowaniem kryptowalutami du¿ych firm inwestycyjnych. Fot. Shutterstock

Jak siê uchroniæ przed oszustwem?

Ostro¿nie z kryptowalutami

Waluty cyfrowe s¹ takimi samymi instrumentami inwestycyjnymi jak wszystkie inne instrumenty obarczone du¿ym ryzykiem, choæ ostatnio zyskowniejszymi. Handluje siê nimi na gie³dach kryptowalutowych i platformach internetowych podobnie jak na foreksie wszystkimi standardowymi walutami, surowcami i kontraktami CFD, które tak¿e powsta³y na kryptowaluty i handluj¹ nimi znani – tak¿e w Polsce – brokerzy. CME Group, najwiêksza gie³da futures na œwiecie, wprowadzi³a nawet do obrotu kryptowalutowe kontrakty.

Wprawdzie sam rozwój rynku potwierdza³, ¿e kryptowaluty powinny byæ uznawane za pe³nowartoœciowe aktywa w portfelu inwestycyjnym, ale d³ugo na wiêksz¹ skalê tak siê nie dzia³o. Dopiero ostatnio zmiana nastawienia du¿ych firm inwestycyjnych i banków centralnych do kryptowalut zaczê³a to zmieniaæ. W styczniu przysz³ego roku ma zapaœæ decyzja w Europejskim Banku Centralnym o rozpoczêciu prac nad cyfrowym euro. Waluty cyfrowe banków centralnych nie bêd¹ jednak prawdziwymi kryptowalutami, przynajmniej na pocz¹tku, bo prawdopodobnie bêd¹ scentralizowane, a kryptowaluty nie s¹…

Kryptowaluty to lekarstwo na inflacjê

Kryptowaluty nie s¹ wymys³em XXI wieku. Ich koncepcja narodzi³a siê w koñcu lat 90. XX w. i zosta³a wykreowana przez programistê Wei Dana – specjalistê m.in. w dziedzinie kryptografii. Chodzi³o o stworzenie elektronicznego pieni¹dza, który by³by przeciwieñstwem pieni¹dza fiducjarnego, a wiêc waluty scentralizowanej i opartej na wiarygodnoœci emituj¹cej go instytucji, a niemaj¹cej odzwierciedlenia w dobrach materialnych. Za³o¿eniem by³o wiêc uniezale¿nienie nowego pieni¹dza od rz¹dów i instytucji finansowych oraz jego dostêpnoœæ na ca³ym œwiecie przez internet, bez poœredników, prowizji i op³at.

Kryptowaluty nie s¹ wymys³em XXI wieku

Za³o¿enia Wei Dana zosta³y wdro¿one w 2009 r. przez Satoshi Nakamoto, który stworzy³ pierwsz¹ kryptowalutê – bitcoin – wci¹¿ najsilniejsz¹ i najbardziej popularn¹ na ca³ym œwiecie. Bitcoiny mo¿e generowaæ ka¿dy, kto dysponuje komputerem pod³¹czonym do sieci, ale liczba mo¿liwych do wygenerowania bitcoinów jest ograniczona do 21 mln, poniewa¿ tyle w³aœnie zapisane jest w kodzie jego powstania i tyle ma byæ a¿ do 2140 r. Nie mo¿na ich dodrukowaæ na podstawie decyzji politycznych, tak jak jest to w przypadku pieni¹dza fiducjarnego. Bitcoin jest te¿ odporny na inflacjê, co w pewnym sensie upodabnia go do z³ota – jego iloœæ jest ograniczona, jest trudny do wydobycia, a jego wartoœæ jest uzale¿niona od trzech czynników: popularnoœci wœród u¿ytkowników, u¿ytecznoœci oraz trudnoœci zdobycia.

kryptowalutyBitcoin wygrywa z dolarem i z³otem. Rosn¹ te¿ jego konkurenci: ether, lumen i ripple. Na kryptowalutach mo¿na sporo zyskaæ, ale te¿ wiele straciæ. Fot. Shutterstock

Bitcoinowe zakupy

Prze³omem w popularnoœci bitcoina by³ wzrost jego u¿ytecznoœci. Liczba instytucji uznaj¹cych go jako œrodek p³atniczy wzrasta w szybkim tempie. Bitcoin sta³ siê akceptowanym œrodkiem p³atniczym przez takie instytucje jak: Microsoft, Amazon, platforma blogowa WordPress.com. Kilka lat temu odby³a siê nawet w warszawskiej siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego pierwsza w historii aukcja cyfrowego malarstwa na p³ótnie i rzeŸb 3D z mo¿liwoœci¹ rozliczania w bitcoinach.

Pod koniec paŸdziernika do rynku kryptowalut do³¹czy³ PayPal Holdings, amerykañska firma zajmuj¹ca siê p³atnoœciami cyfrowymi. Jej klienci mog¹ handlowaæ wirtualnymi walutami i przechowywaæ je w portfelach online. Od przysz³ego roku bêdzie te¿ mo¿na p³aciæ kryptowalutami za zakupy u 28 mln sprzedawców w sieci PayPal. To olbrzymi rynek. Firma ma bowiem ponad 340 mln aktywnych rachunków na ca³ym œwiecie. Dan Schulman, prezes PayPala, twierdzi, ¿e bitcoin w tym momencie stanie siê faktycznym œrodkiem p³atniczym. Nie musz¹ tego natomiast akceptowaæ sprzedawcy. P³atnoœci bêd¹ rozliczane w walutach referencyjnych, np. w dolarach, bêd¹ wiêc zabezpieczeni.

Konkurencja ripple’a

PayPal nakrêci³ te¿ wzrost kursu bitcoina. Pantera Capital szacuje, ¿e kalifornijska firma skupuje 70 proc. poda¿y bitcoina.

Najpopularniejszy wirtualny pieni¹dz nie powinien wiêc byæ zagro¿ony, choæ roœnie popularnoœæ ethera, lumena i ripple’a. Ten ostatni zyska jednak jeszcze wiêksz¹ popularnoœæ jako sposób rozliczania p³atnoœci i wymiany walut, w czym mo¿e zast¹piæ dolara. System Ripple Network ju¿ jest wykorzystywany przez banki, a wiele z nich szykuje siê do wdro¿enia nowego sposób rozliczeñ, który wyeliminuje op³aty za przewalutowanie i skróci czas transakcji z kilku dni do kilku sekund. Zainteresowanie inwestorów ripple’em jest wiêc ostatnio wiêksze ni¿ bitcoinem.

Zwiêkszenie zaanga¿owania siê w kryptowaluty zapowiadaj¹ te¿ banki inwestycyjne. Firma ubezpieczeniowa Evertas przeprowadzi³a sondê wœród 50 firm, które zainwestowa³y ponad 78 mld dolarów w cyfrowe waluty w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Wszystko to sprzyja wzrostowi popularnoœci kryptowalut. Regularnie powstaj¹ te¿ nowe cyfrowe waluty, choæ niektóre z nich s¹ z czasem wygaszane, dlatego bitcoin wci¹¿ jest najwa¿niejsz¹. Przyci¹ga uwagê nie tylko osób wykorzystuj¹cych go jako uniwersaln¹ walutê do p³atnoœci za towary czy us³ugi, ale te¿ firmy i banki traktuj¹ce go w kategoriach inwestycyjnych. Singapurski bank DBS szykuje siê nawet do otwarcia gie³dy kryptowalutowej.

bitcoinPrze³omem w popularnoœci bitcoina by³ wzrost jego u¿ytecznoœci. Liczba instytucji uznaj¹cych go jako œrodek p³atniczy wzrasta w szybkim tempie. Fot. Shutterstock

Kryptowalutowe zasadzki

Bitcoinowa hossa kusi hakerów, których dzia³alnoœæ nasila siê wraz z pandemi¹. O niebezpiecznych praktykach ju¿ dawno przypomina³a Komisja Nadzoru Finansowego. Kilka firm wpisa³a na listê ostrze¿eñ. Do inwestycji namawiaj¹ te¿ oszuœci podszywaj¹cy siê pod brokerów. Powstawa³y i powstaj¹ ró¿ne platformy, które póŸniej – jak Exp Asset – szybko padaj¹.

Bitcoinowa hossa kusi hakerów

Chêtni na inwestorów powinni wiêc wybieraæ sprawdzone platformy foreksowe o d³ugiej, stabilnej historii. Najwiêkszym b³êdem jest uleganie mailowym reklamom i otwieranie za³¹czników, które rzekomo maj¹ przekierowaæ na sprawdzon¹ platformê, na której mo¿na za darmo spróbowaæ swoich si³. Podobnie wykorzystywane s¹ media spo³ecznoœciowe, a nawet nazwiska znanych osób, które maj¹ zachêcaæ do inwestycji.

Ostrzega przed tym nie tylko policja, ale równie¿ Zwi¹zek Banków Polskich. Dotyczy to tak¿e zagranicznych platform, o czym w ostatnich dniach informowa³ kanadyjski Financial and Consumer Affairs Authority, uprzedzaj¹c o niezarejestrowanej dzia³alnoœci dwóch platform: Metrocrypto i Sunlightcrypto.

Football news:

AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last