Poland

Ostra przecena w Azji, po wyprzedaży w USA

Hongkong

Bloomberg

Japoñski indeks Nikkei 225 straci³ podczas pi¹tkowej sesji prawie 4 proc., Hang Seng, g³ówny indeks gie³dy w Hongkongu spad³ o 3,1 proc. a koreañski KOSPI zni¿kowa³ o 2,8 proc.

Gie³dy azjatyckie posz³y w œlad amerykañskich indeksów. Nasdaq Composite zamkn¹³ siê w czwartek o 3,5 proc. na minusie i by³ to jego najwiêkszy jednodniowy spadek od paŸdziernika. S&P 500 spad³ o 2,5 proc. a Dow Jones Industrial o 1,8 proc.

Inwestorów wystraszy³ m.in. szybki wzrost rentownoœci amerykañskich obligacji. W przypadku papierów dziesiêcioletnich rentownoœæ siêgnê³a w czwartek 1,6 proc. i by³a najwy¿sza od lutego 2020 r. - Jak dot¹d uczestnicy rynku byli w stanie przetrawiæ dryf w górê d³ugoterminowych rentownoœci, ale wygl¹da na to, ¿e kolejny etap tego wzrostu jest trudniejszy do prze³kniêcia. Rentownoœci by³y po prostu zbyt niskie bior¹c pod uwagê oczekiwania dotycz¹ce wzrostu gospodarczego i jest prawdopodobne, ¿e bêd¹ sz³y w górê wraz z popraw¹ sytuacji gospodarczej - uwa¿a Charlie Ripley, strateg z Allianz Investment Management.

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup