Poland

Ostatnia szansa na lekarzy ze Wschodu

Rynek pracy

Lekarze ze Wschodu

Bloomberg

Agencje zatrudnienia licz¹, ¿e ustawa covidowa uproœci procedurê dotycz¹c¹ zatrudnienia lekarzy i pielêgniarek spoza Unii. Jeszcze przed wybuchem pandemii niedobór medyków szacowano na prawie 70 tysiêcy.

– Pilnie potrzebne s¹ rozwi¹zania legislacyjne, które u³atwi¹ zatrudnianie lekarzy i pielêgniarek z Bia³orusi i Ukrainy, bo bez szybkiego zwiêkszenia personelu medycznego czeka nas katastrofa – mówi Jacek Kopacz, ekspert bran¿y medycznej i dyrektor Incision, platformy e-learningowej dla lekarzy. Jak podkreœla, chocia¿ dzisiaj o medyków ze Wschodu zabiegaj¹ wszystkie kraje Europy, z Niemcami na czele, to polskim atutem jest bliskoœæ kulturowa i jêzykowa. – Wielu lekarzy z zachodnich regionów Ukrainy i Bia³orusi mówi po polsku, co u³atwi³oby ich szybkie zatrudnienie – dodaje Kopacz.

Konkurencja roœnie

Jak ocenia Krzysztof Inglot, prezes agencji zatrudnienia Personnel Service, która specjalizuje siê w rekrutacji pracowników z Ukrainy, potencjalnie zainteresowanych prac¹ w Polsce jest 1,5–2 tys. lekarzy oraz nawet 2–3 tys. pielêgniarek i sanitariuszy. Nie tylko on zwraca uwagê, ¿e w Europie i na œwiecie konkurencja o pracowników medycznych stale roœnie, a pandemia dodatkowo j¹ zwiêkszy³a.

Od tego roku w Niemczech obowi¹zuj¹ np. nowe, z³agodzone przepisy imigracyjne, które otwieraj¹ tamtejszy rynek pracy dla fachowców i specjalistów spoza Unii; w czo³ówce listy profesji mog¹cych liczyæ na u³atwienia w dostêpie do rynku pracy znalaz³y siê zawody medyczne.

– W Europie ju¿ od jakiegoœ czasu chêtnie zatrudnia siê ukraiñskich lekarzy i pielêgniarki. Na przyk³ad w Czechach jeszcze w 2015 r. powsta³ pilota¿owy projekt rz¹dowy „Ukraina", maj¹cy na celu przyci¹gniêcie wykwalifikowanych pracowników i zatrudnienie ukraiñskich medyków – zwraca uwagê Tomas Bogdevic, dyrektor generalny agencji zatrudnienia Gremi Personal, dodaj¹c, ¿e z kolei na S³owacjê ukraiñskich lekarzy przyci¹ga pensja w wysokoœci 1500– 3500 euro oraz prostsze ni¿ w Polsce procedury zatrudnienia. Cezary Macio³ek, wiceprezes Grupy Progres, zaznacza, ¿e obok Czech tak¿e S³owacja i Wêgry maj¹ specjalne programy skierowane do personelu medycznego z Ukrainy. Oferuj¹ lekarzom m.in. wsparcie w dalszym kszta³ceniu, mieszkania i staraj¹ siê zminimalizowaæ koszty certyfikacji ukraiñskich dyplomów lekarskich.

Bariera kosztów

Tymczasem w Polsce lekarze spoza Unii musz¹ przejœæ d³ugi i skomplikowany proces nostryfikacji dyplomów. – Procedury mog¹ siê przeci¹gaæ do pó³ roku, a ich koszty siêgaj¹ kilkunastu tysiêcy z³otych. Ponadto lekarze spoza Unii Europejskiej musz¹ przejœæ pozytywnie etap nadania statusu imigracyjnego oraz zdaæ egzamin jêzykowy – przypomina Jacek Kopacz, dodaj¹c, ¿e dla doœwiadczonych specjalistów uci¹¿liwy jest te¿ 13-miesiêczny sta¿. Wysokie koszty i nisko p³atny sta¿ odstraszaj¹ wielu lekarzy ze Wschodu od pracy w naszym kraju.

Wed³ug danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej w I pó³roczu 2020 r. zezwolenie na pracê w Polsce dosta³o 353 przedstawicieli zawodów medycznych, w tym 28 lekarzy i dziewiêæ pielêgniarek spoza Unii. W ca³ym minionym roku zezwolenia dosta³o 45 lekarzy, podczas gdy Naczelna Izba Lekarska szacowa³a ich deficyt na... 68 tysiêcy.

– Proces zatrudnienia lekarzy z Bia³orusi czy Ukrainy wi¹¿e siê z licznymi formalnoœciami oraz kosztami, które stanowi¹ próg zaporowy dla medyków zza wschodniej granicy – ocenia Cezary Macio³ek, dodaj¹c, ¿e jego firma dostaje coraz wiêcej zapytañ od szpitali gotowych zatrudniæ medyków ze Wschodu. Tê gotowoœæ pokaza³o ju¿ ubieg³oroczne badanie agencji zatrudnienia Mapower, które objê³o 71 szpitali z ca³ej Polski – osiem na dziesiêæ z nich by³o gotowych zatrudniæ lekarzy i pielêgniarki zza wschodniej granicy. Zdaniem Macio³ka pomimo konkurencji innych pañstw dla czêœci medyków ze Wschodu Polska jest i mo¿e byæ atrakcyjnym kierunkiem emigracji. Jak przypomina Tomas Bogdevic, ukraiñscy lekarze od dawna rozwa¿aj¹ mo¿liwoœæ przeprowadzki. Takie nastroje teraz jeszcze siê nasilaj¹, poniewa¿ du¿a liczba personelu medycznego na Ukrainie odchodzi z powodu niskich wynagrodzeñ, braku obiecanego od pocz¹tku pandemii ubezpieczenia zdrowotnego dla lekarzy i œrodków ochronnych. We wrzeœniu pensje lekarzy ukraiñskich zosta³y podniesione, ale nadal nie s¹ wysokie i wynosz¹ ok 1,1 tys. z³.

Trudna walka o liberalizacjê rynku

Sejm przyj¹³ w czwartek projekt ustawy dotycz¹cej walki z epidemi¹ (covidowej), zak³adaj¹cej m.in. uproszczony tryb zatrudniania lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Uni¹ Europejsk¹. To kolejne podejœcie do z³agodzenia barier ograniczaj¹cych zatrudnienie medyków z zagranicy po ubieg³orocznym projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. W oœwiadczeniu z 20 bm. prezydium Naczelnej Rady Izby Lekarskiej sprzeciwi³o siê wprowadzeniu w ramach ustawy covidowej uproszczonej procedury przyznawania prawa do wykonywania zawodu lekarzom spoza UE, argumentuj¹c m.in., ¿e zapisy te stwarzaj¹ ryzyko dla pacjenta, poniewa¿ nie gwarantuj¹, ¿e uprawnienia zawodowe uzyskaj¹ osoby o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.

Football news:

Ney warmly recalls Maradona: at the age of 14, he brought the legend to an exhibition match, Diego himself offered to take a photo
Klopp responded to Neville's criticism about the words about 5 substitutions and the calendar: I'm not like him. I'm talking about all the players
The hardest task: help choose the best attacking midfielder in history
Mourinho, Lampard, Solskjaer and Moyes claim the title of best coach of November in the Premier League
Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League
Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director