Poland

Ostatnia droga Janka

Tragicznie zmar³y kilka dni temu Jan Lityñski zostanie pochowany w œrodê w Alei Zas³u¿onych na Pow¹zkach.

Jan Lityñski, dzia³acz opozycji antykomunistycznej w PRL, po roku 1989 pose³ i doradca prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego, uton¹³ w niedzielê 21 lutego w Narwi w okolicach Pu³tuska. Próbowa³ ratowaæ swojego psa, który wpad³ do wody. Polityk wszed³ na zamarzniêt¹ rzekê, lecz za³ama³ siê pod nim lód. Porwa³ go nurt. Jego cia³o odnaleziono 200 metrów od miejsca utoniêcia po siedmiu dniach poszukiwañ.

Pogrzeb Jana Lityñskiego odbêdzie siê w œrodê 10 marca. O godz. 13 w Koœciele Œrodowisk Twórczych pw. œw. Andrzeja Aposto³a i Brata Alberta przy pl. Teatralnym odprawiona zostanie po¿egnalna msza œw. Bêdzie transmitowana na kanale YouTube tej œwi¹tyni.

Po liturgii kondukt ¿a³obny przejedzie na Cmentarz Wojskowy na Pow¹zkach. Tam o godz. 15.30 odbêdzie siê ostatnie po¿egnanie polityka. Jan Lityñski pochowany zostanie w Alei Zas³u¿onych, obok m.in. Jacka Kuronia, Henryka Wujca czy Bronis³awa Geremka. Jan Lityñski mia³ 75 lat.

Football news:

Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament