Poland

Osocze ozdrowieńców nie zmniejsza liczby zgonów na COVID?

stock.adobe.com

Z badania przeprowadzonego w Indiach, którego wyniki opublikowano na ³amach "The British Medical Journal" wynika, ¿e osocze ozdrowieñców nie zmniejsza liczby zgonów wœród chorych na COVID-19, ani nie redukuje ryzyka, ¿e choroba o umiarkowanym przebiegu przyjmie ostr¹ formê.

"Jako potencjalna terapia dla pacjentów z umiarkowanym przebiegiem COVID-19, podawanie osocza ozdrowieñców wykazuje ograniczon¹ skutecznoœæ".

Osocze ozdrowieñców, zawieraj¹ce przeciwcia³a pomagaj¹ce zwalczyæ koronawirusa, podaje siê chorym w wielu krajach œwiata, w tym w Polsce, aby wesprzeæ reakcjê organizmu na zaka¿enie wirusem SARS-CoV-2.

W sierpniu Agencja ¯ywnoœci i Leków (FDA) dopuœci³a awaryjne stosowanie tej terapii w USA dla hospitalizowanych z powodu COVID-19 pacjentów.

W ubieg³ym miesi¹cu amerykañski Narodowy Instytut Zdrowia informowa³, ¿e jak dot¹d nie ma dowodów wspieraj¹cych u¿ywanie osocza ozdrowieñców w terapii COVID-19 i - w zwi¹zku z tym - lekarze nie powinni tego traktowaæ jako standardowej terapii u zaka¿onych koronawirusem do czasu przeprowadzenia dalszych badañ.

Testy skutecznoœci terapii osoczem s¹ obecnie prowadzone w USA.

Tymczasem na ³amach "BMJ" opublikowano wyniki badañ przeprowadzonych z udzia³em 464 pe³noletnich doros³ych z Indii, u których przebieg COVID-19 by³ umiarkowany. Spoœród tych pacjentów 235 otrzyma³o osocze ozdrowieñców, a u 229 zastosowano terapiê standardow¹, bez wykorzystania osocza.

Badanie wykaza³o, ¿e w grupie, która otrzyma³a osocze, wiêkszy odsetek pacjentów odczu³ poprawê jeœli chodzi o objawy takie jak: zmêczenie czy k³opoty z oddychaniem, w porównaniu do pacjentów z grupy kontrolnej. Nie zauwa¿ono jednak ró¿nicy miêdzy grupami, jeœli chodzi o tempo ustêpowania objawów takich jak gor¹czka czy kaszel.

Odsetek pacjentów, którzy wymagali pod³¹czenia do respiratora, by³ podobny w obu grupach. Spoœród osób, które otrzyma³y osocze, 34 zmar³y (15 proc.) - w drugiej grupie liczba ta by³a nieco ni¿sza i wynios³a 31 (14 proc.).

Badacze zaznaczaj¹, ¿e konieczne s¹ dalsze badania, by ustaliæ czy podobne prawid³owoœci stwierdzone zosta³yby przy objêciu badaniem wiêkszej liczby pacjentów z ró¿nych czêœci œwiata.

Football news:

Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall