Poland

Oskarżony wbrew dowodom

Fotorzepa / Marian Zubrzycki

M³ody cz³owiek zosta³ oskar¿ony o pobicie nastolatka podczas dyskoteki. Wszystkie dowody wskazuj¹, ¿e nie móg³ tego zrobiæ, mimo to prokuratura skierowa³a do s¹du akt oskar¿enia.

W nocy z 15 na 16 czerwca 2019 roku przed dyskotek¹ w œwiêtokrzyskim Wrociery¿u zosta³ pobity Jakub L. Ukradziono mu te¿ telefon. Nastolatek by³ pijany i nie potrafi³ wskazaæ, kto go napad³. W towarzystwie ochroniarzy, którzy na miejscu próbowali dowiedzieæ siê co siê sta³o, chodzi³ po klubie i parkingu w poszukiwaniu sprawcy. Nie rozpozna³ jednak ¿adnej z osób. W trakcie poszukiwañ Jakub L. zadzwoni³ z telefonu ochroniarza pod swój numer - ktoœ odebra³ skradziony telefon. Krzysztof Kalisz ca³y czas sta³ ze swoimi znajomymi obok, nie zosta³ rozpoznany przez pokrzywdzonego, a wed³ug œwiadków nie odbiera³ telefonu. Nastolatek podczas przes³uchania w szpitalu zezna³, ¿e nie wie kto go pobi³, nie by³ w stanie wskazaæ winnego.

Po kilku dniach pobity ch³opak zg³osi³ siê z ojcem na policjê. Wskaza³, ¿e pobi³ go Krzysztof Kalisz, zdjêcie ch³opaka znalaz³ na portalu spo³ecznoœciowym. Problem w tym, ¿e wskazanego ch³opaka nie by³o w momencie przestêpstwa na dyskotece, odwozi³ wówczas znajomych do domu. Kilkanaœcie osób uczestnicz¹cych w dyskotece zezna³o, ¿e Krzysztof Kalisz nie móg³ dopuœciæ siê tego czynu. Jego opis nie zgadza siê równie¿ z pocz¹tkowymi zeznaniami poszkodowanego. Mimo braku dowodów prokuratura zdecydowa³a siê postawiæ ch³opaka przed s¹dem. Za pobicie i rozbój grozi mu nawet 12 lat wiêzienia.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December