Poland

Osiedle na Wielkiej Wyspie

Trzeci etap inwestycji Bacciarellego 54 we Wroc³awiu wprowadza do oferty Trei Residential.

Osiedle powstaje przy ul. Bacciarellego 54 w Œródmieœciu. Deweloper zaplanowa³ 14 budynków. Do sprzeda¿y trafi³y trzy budynki ( 91 mieszkañ) z trzeciego etapu inwestycji. Prace budowlane maj¹ siê rozpocz¹æ w kwietniu. W czwartej czêœci powstanie kolejnych 100 lokali.

- Wroc³awianie ostro¿nie i ze spokojem planuj¹ inwestycjê w nowe lokum. Nadal kluczowym kryterium wyboru pozostaje lokalizacja. To ten czynnik odgrywa najwiêksz¹ rolê zarówno w przypadku inwestorów prywatnych, kupuj¹cych na w³asny u¿ytek lub pod wynajem, jak i instytucjonalnych – mówi Jacek Weso³owski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Trei Real Estate Poland. - Osiedle Bacciarellego 54 na Wielkiej Wyspie cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowaniem. Wchodzimy w³aœnie w trzeci ju¿ etap tego przedsiêwziêcia.

Football news:

Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop