Poland

Osiecka ze snu francuskiego komunisty

materia³y prasowe

Zarówno serial „Osiecka", jak i ksi¹¿ka Zofii Turowskiej pod tym¿e tytu³em traktuj¹ o tym samym: poszukiwaniu tego jedynego, z którym ¿ycie bêdzie rajem. W tle mamy najpierw Warszawê lat stalinizmu, potem krótki okres odwil¿y i ciemny komunizm Gomu³ki z lat 60. XX wieku (obejrza³em 8 odcinków z 13).

Osieck¹ odgrywaj¹ dwie dobre aktorki: Eliza Rycembel i Magdalena Pop³awska, ale ta druga ma w sobie niewiele z Agnieszki. Nadto szwankuje podmiana jednej na drug¹. Lata 1959–1964 zosta³y pominiête i ni st¹d, ni zow¹d œwiadkujemy Osieckiej odmienionej do niepoznaki: o wiele starszej, chudszej, bardziej nerwowej. Rycembel i Pop³awska reprezentuj¹ tak odmienne typy psychofizyczne, ¿e pogodzenie ich wydaje siê marzeniem œciêtej g³owy. Nie daje siê z nich z³o¿yæ wiarygodnie jednej bohaterki. Obie te¿ graj¹ Osieck¹ „przebojow¹", podczas gdy na zewn¹trz by³a to osoba bardziej stonowana.

S³aby dobór aktorów w ogóle wydaje siê g³ównym szkopu³em serialu. Niestety, po tym okresie zachowa³a siê przebogata ikonografia, wiêc twarze bohaterów s¹ powszechnie znane. Gdy Starsi Panowie Dwaj siedz¹ obok siebie w pozycji znanej z ich teatrzyku, s¹ tak odmienni od pierwowzorów, ¿e budzi to niezamierzony efekt komiczny. Niepodobni s¹ rodzice Agnieszki, ¿adnego podobieñstwa a...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7