Poland

Orzeł bierze prywatne akademiki we Wrocławiu

Amerykañsko-austriackie konsorcjum przejê³o portfel o docelowej wielkoœci 800 ³ó¿ek.

Eagle JVCo, spó³ka joint-venture Value One (austriacki deweloper i zarz¹dzaj¹cy nieruchomoœciami) oraz Nuveen Real Estate (zarz¹dzaj¹cy nieruchomoœciami, nale¿y do amerykañskiego funduszu emerytalnego TIAA) zainwestowa³a w prywatne akademiki w Polsce. Inwestor zapewni³ sobie bazê oko³o 150 ³ó¿ek, kupi³ te¿ dwie dzia³ki inwestycyjne, dziêki czemu portfel mo¿e wzrosn¹æ do 800 ³ó¿ek. Sieci¹ zarz¹dzaæ bêdzie Milestone, nale¿¹cy do Value One operator.

Wartoœci transakcji ani tego, kto sprzeda³ portfel nie ujawniono. Tropy wiod¹ do Wroc³awia. Dzia³a tam licz¹cy 153 ló¿ka prywatny akademik LAS (Living and Studying), którego inwestorem jest poznañski Probuild. Otwarty w 2019 r. obiekt powsta³ na bazie dawnej siedziby Orange i mo¿e zostaæ rozbudowany o 100 ³ó¿ek.

W 2019 r. tandem Eagle JVCo rozpocz¹³ dzia³alnoœæ og³aszaj¹c plan ulokowania 600 mln euro w prywatne domy studenckie w Europie. Polska to czwarty rynek na który joint-venture wesz³o, po Portugalii, Niemczech i W³oszech.

Jak podkreœli³a Marta Cladera de Codina, dyrektor zarz¹dzajaca w Nuveen Real Estate, Polska to obiecuj¹cy rynek, zwa¿ywszy na liczbê studentów i ogromny brak jakoœciowych akademików. Zdaniem mened¿erki portfel – po wybudowaniu – bêdzie zapewniaæ mocne wyniki.

„Mimo wyzwañ zwi¹zanych z pandemi¹ perspektywy dla sektora prywatnych akademików pozostaj¹ bardzo pozytywne. Polska udowodni³a, ¿e potrafi przyci¹gaæ zagranicznych studentów, a niska poda¿ prywatnych akademików stwarza przestrzeñ dla zagranicznych podmiotów chc¹cych wejœæ na nasz rynek. Doœwiadczeni w Europie Zachodniej inwestorzy mog¹ pomóc zwiêkszyæ tempo rozwoju tego segmentu nieruchomoœci w Polsce, stosunkowo szybko dostarczaj¹c wysokiej jakoœci obiekty – skomentowa³ Kamil Kowa, cz³onek zarz¹du i dyrektor dzia³u corporate finance & valuation w Savills w Polsce, spó³ce doradzaj¹cej w transakcji.

Rynek jest niewielki i rozdrobniony, najwiêkszym graczem jest sieæ Student Depot kupiona w 2019 r. przez Kajima i Griffin Real Estate, posiadaj¹ca akademiki w szeœciu aglomeracjach.

Football news:

Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law