Poland

Orlen zamierza dużo wydać na badania i rozwój

orlen

Bloomberg

W najbli¿szych dziesiêciu latach przedsiêwziêcia tego typu mog¹ poch³on¹æ w p³ockiej grupie ok. 3 mld z³.

Dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa i innowacje maj¹ istotnie wzmocniæ pozycjê konkurencyjn¹ grupy Orlen w Europie Œrodkowej.

Aby sta³o siê to realne, koncern chce do 2030 r. zainwestowaæ w tego typu dzia³ania ok. 3 mld z³. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone m.in. na rozwój funduszu typu corporate venture capital i dzia³alnoœæ centrum badawczo-rozwojowego. – Istotnym elementem zmiany bêdzie proces cyfryzacji, wspieraj¹cy podniesienie efektywnoœci produkcji i dystrybucji, ograniczenie œladu œrodowiskowego oraz budowê relacji z klientami. Grupa wdro¿y nowy model zarz¹dzania, dostosowany do skali dzia³ania i uwzglêdniaj¹cy prowadzone procesy akwizycyjne – informuje Joanna Zakrzewska, rzecznik spó³ki.

Kolejnym obszarem aktywnoœci Orlenu s¹ programy akceleracyjne (maj¹ na celu udzielenie wsparcia biznesowego startupom). Koncern podaje, ¿e w ostatnich dwóch latach zweryfikowa³ prawie 1 tys. rozwi¹zañ oferowanych przez startupy, a dziesiêæ z nich pilota¿owo wdro¿y³. Du¿e nadzieje wi¹zane s¹ m.in. z realizowanymi projektami dotycz¹cymi wykorzystania w dzia³alnoœci grupy sztucznej inteligencji, dronów, nowych urz¹dzeñ i rozwi¹zañ informatycznych.

Orlen zauwa¿a, ¿e od kilku lat roœnie œwiadomoœæ przedsiêbiorstw (tak¿e w bran¿y petrochemicznej i rafineryjnej) dotycz¹ca koniecznoœci ochrony praw w³asnoœci intelektualnej. W tym zakresie aktywny chce byæ równie¿ polski koncern. Jednoczeœnie zauwa¿a, ¿e nie jest mo¿liwe oszacowanie, ile wynalazków uda mu siê wytworzyæ czy te¿ ile znaków zostanie zarejestrowanych.

Obecnie ca³a grupa (wraz z firmami zagranicznymi) posiada: ponad 50 patentów w mocy, 900 zarejestrowanych i zg³oszonych znaków towarowych, 30 wzorów u¿ytkowych i 80 wzorów przemys³owych. Niespe³na pó³tora roku temu informowa³a, ¿e ma ich odpowiednio powy¿ej: 40, 720, 20 i 50. Tak znacz¹cy przyrost to przede wszystkim konsekwencja powiêkszenia grupy m.in. o Energê i Ruch. Koncern zapewnia, ¿e jego flagowym znakiem towarowym pozostaje marka Orlen, wyceniana na 4,7 mld z³.

Obecnie grupa kapita³owa prowadzi dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ poprzez sieæ w³asnych oœrodków badawczych, zlokalizowanych w Polsce (Orlen Laboratorium, Centrum Badawczo-Rozwojowe w P³ocku, Centrum Badawczo-Rozwojowe w Gdañsku) i w Czechach (Polymer Institute Brno i Orlen UniCRE). Ponadto wspó³pracuje z naukowcami oraz zewnêtrznymi instytutami badawczymi.

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League