Poland

Orlen planuje ogromne inwestycje do 2030 roku

Orlen strategia 2030

Bloomberg

A¿ 140 mld z³ chce wydaæ koncern na rozwój w najbli¿szych dziesiêciu latach. Wielkie nadzieje wi¹¿e zw³aszcza z petrochemi¹, energetyk¹ i detalem.

Orlen og³osi³ strategiê do 2030 r. G³ównym celem grupy jest zdobycie pozycji lidera zrównowa¿onej transformacji energetycznej w Europie Œrodkowo-Wschodniej. – Budujemy nowy koncern multienergetyczny, zdolny do konkurowania w obliczu wielkich przemian. Doskonale zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e segmenty biznesowe, w których dzisiaj jesteœmy najsilniejsi, bêd¹ wymaga³y niezwykle g³êbokich zmian – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Koncentracja na kraju

Do 2030 r. grupa planuje m.in. wzrost wyniku operacyjnego EBITDA do ok. 26 mld z³ (w 2019 r. wynosi³ 8,9 mld z³). Koncern chce te¿ osi¹gn¹æ ponad 2,5 GW (gigawaty) mocy w OZE i zwiêkszyæ udzia³ specjalistycznych produktów petrochemicznych w portfelu do ok. 25 proc. Kolejne cele to wzrost liczby stacji benzynowych do ponad 3,5 tys. (dziœ jest ich 2,8 tys.) i liczby stacji szybkiego ³adowania samochodów elektrycznych do ponad 1 tys. instalacji. Z kolei od przysz³ego roku planowane jest wyp³acanie min. 3,5 z³ dywidendy na akcjê. W tym roku by³o to 1 z³.

W latach 2020–2030 Orlen chce ³¹cznie zainwestowaæ ok. 140 mld z³. Gros wydatków bêdzie dotyczyæ energetyki odnawialnej i gazowej, efektywnej, niskoemisyjnej produkcji rafineryjno-petrochemicznej, w³asnego wydobycia ropy i gazu oraz zintegrowanej oferty dla klientów indywidualnych. Najwiêksza czêœæ nak³adów zostanie przeznaczona na biznesy, które w najlepszy sposób realizuj¹ strategiczne kierunki rozwoju spó³ki. Ok. 85 mld z³ zasili nowe, perspektywiczne obszary zwi¹zane g³ównie z energetyk¹ odnawialn¹ i zaawansowan¹ petrochemi¹. Z kolei na zwiêkszenie efektywnoœci obecnych aktywów grupa kapita³owa przeznaczy 55 mld z³.

– Najwiêksze nak³ady inwestycyjne przeznaczymy na rozwój aktywów i nowe inwestycje na rynku polskim. To siê nie zmieni w perspektywie dziesiêciu lat – mówi nam Obajtek. Mimo to du¿a czêœæ inwestycji bêdzie lokowana na rynkach zagranicznych, zw³aszcza tam, gdzie koncern jest ju¿ obecny. – Bierzemy pod uwagê wejœcie na nowe rynki, obecnie analizujemy ró¿ne potencjalne scenariusze w tym zakresie – dodaje Obajtek.

Przejêcia i ekspansja

Orlen mo¿e osi¹gn¹æ znacznie lepsze rezultaty ni¿ te zaprezentowane w obecnej strategii g³ównie dlatego, ¿e nie uwzglêdniaj¹ one efektów planowanego przejêcia kontroli nad PGNiG, a jedynie nad Energ¹ i Lotosem. W tym ostatnim przypadku proces przejmowania jest w toku. – Pamiêtajmy, ¿e w przypadku PGNiG jesteœmy na wczeœniejszym etapie przyjêcia ni¿ przy akwizycji grupy Lotos. Dlatego jeszcze nie uwzglêdniliœmy efektów finansowych i operacyjnych zaplanowanego przejêcia gazowej grupy – informuje Obajtek.

Dodaje, ¿e koncern zak³ada cykliczn¹ rewizjê swoich strategicznych planów, dostosowuj¹c j¹ do bie¿¹cej sytuacji rynkowej i efektów realizowanych oraz planowanych inwestycji. – Po skutecznym przejêciu kontroli kapita³owej nad PGNiG bêdziemy musieli opracowaæ strategiê portfelow¹ dla ca³ego segmentu wydobycia, który bêdzie pe³niæ zupe³nie now¹ rolê w po³¹czonej grupie – twierdzi Obajtek. Orlen najpóŸniej w I kwartale przysz³ego roku ma przekazaæ Komisji Europejskiej wstêpny wniosek w sprawie przejêcia PGNiG.

Ekspansja miêdzynarodowa Orlenu w du¿ej mierze oparta jest na wspó³pracy z Robertem Kubic¹ i Formu³¹ 1. Daniel Obajtek przekonuje, ¿e nadal siê op³aca. – Formu³ê 1 ogl¹daj¹ miliardy ludzi na ca³ym œwiecie. Co oczywiste, czêœæ z nich mieszka w krajach, gdzie docieramy albo bêdziemy docieraæ z naszymi produktami. To w³aœnie dziêki zaanga¿owaniu w F1 robimy wa¿ny krok we wzmacnianiu globalnego zasiêgu naszej marki – mówi prezes Orlenu. Dodaje, ¿e dziêki temu koncern osi¹gn¹³ liczne i wymierne korzyœci, jak choæby ekwiwalent reklamowy ekspozycji swojej marki w telewizji, który w 2019 r., tylko przy okazji wyœcigów F1, wyniós³ ponad 173 mln z³.

Football news:

Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals
Leroy Sane: Pep teaches so that I started to hear the little man in my head
Jamie Carragher: The championship is slipping away from Liverpool. They'll start worrying about getting into the top 4, not the title